18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORCA İTİRAZ POSTA YOLU İLE YAPILIR MI ?

12. Hukuk Dairesi         2016/26534 E.  ,  2018/1367 K.

Borçlu itiraz dilekçesini posta ile de gönderebilir. Bu halde itiraz, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarihte değil, posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin icra dairesine geldiğinin icra tutanağına işlendiği tarihte yapılmış sayılır.
Somut olayda, borçluya örnek 7 no lu ödeme emrinin 08.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, adi posta ile gelen itiraz dilekçesinin 11.09.2015 tarihinde icra dosyasına ulaştığı görülmektedir.
Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz dilekçesinin posta yoluyla gönderilmesi de mümkündür.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurarak; itiraz dilekçesini PTT kanalı ile iadeli taahhütlü gönderdiği halde itirazının kabul edilmediğini ileri sürerek, itirazının kabulünü talep ettiği, mahkemece; itiraz dilekçesinin adi posta yoluyla geldiği, dilekçe sahibinin kimliği ve imzanın ilgilisine ait olup olmadığının tespit edilemediği ve herhangi bir merciin havalesi de olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 62. maddesine göre itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur. Borçlu itiraz dilekçesini posta ile de gönderebilir. Bu halde itiraz, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarihte değil, posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin icra dairesine geldiğinin icra tutanağına işlendiği tarihte yapılmış sayılır.
Somut olayda, borçluya örnek 7 no lu ödeme emrinin 08.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, adi posta ile gelen itiraz dilekçesinin 11.09.2015 tarihinde icra dosyasına ulaştığı görülmektedir.
Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz dilekçesinin posta yoluyla gönderilmesi de mümkündür.

Bu durumda mahkemece, İİK’nun 62/1. maddesinde öngörülen yasal sürede yapılan itiraz nedeniyle İİK’nun 66/1. maddesi gereğince şikayetin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.