24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLU İHALEYE KATILAMAZ

12. Hukuk Dairesi         2016/21581 E.  ,  2016/26185 K.

…..Taşınmazı arttırılmaya çıkarılan borçlu, ihaleye katılamaz ve kendisine ihale yapılmaz. Borçlu ancak satıştan önce borcunu ödeyip haczi kaldırtmak suretiyle satışı önleyebilir…..

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borçlunun ihaleye katılmak istediğini ancak ihaleye girebilmek için yabancı para üzerinden yatırmak istediği teminatın kabul edilmediğini bu nedenle ihaleye katılmasının engellenmesinin usulsüz olduğunu belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Taşınmazı arttırılmaya çıkarılan borçlu, ihaleye katılamaz ve kendisine ihale yapılmaz. Borçlu ancak satıştan önce borcunu ödeyip haczi kaldırtmak suretiyle satışı önleyebilir. Borçlunun kendisinin borçlu olduğu dosyada satılan taşınmaz ihalesine giremeyeceği hususunda yasal engel bulunduğundan mahkemece işin esasına girilmeden bu gerekçe ile istemin reddi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilerek para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.03.2016 tarih ve 2016/77 E.-2016/151 K. sayılı kararının hüküm fıkrasının 1. bendinin 2. paragrafında yer alan para cezasına ilişkin kısmın tamamen silinerek karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Üye Dr. …’in Karşı Oy Yazısı :

İİK’nun 134/2. fıkrası ihalenin feshini isteyebilecek kişileri sınırlı olarak saymıştır. Taşınmaz ihalelerinde ihalenin feshini satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek sureti ile ihaleye iştirak edenlerdir. İİK’nun 134/8. fıkrasına göre ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgilinin vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini ispat etmesi gerekmektedir.
Borçlu şikayet dilekçesinde, ihaleye girmek istediğini ancak satış memurunun teminatı dolar olarak almak istemesi nedeni ile satışa giremediğini iddia etmiş ise de, ihale tutanağında borçlunun satış esnasında hazır olduğu, imzadan imtina ettiği yazılıdır. Başka bir anlatımla borçlunun ihaleye girmek istediği, bu isteğin icra müdürünce kabul edilmediğini ileri sürmüş ise de bu iddiası icra dosyası içeriği ve şikayet dosyası ile sabit olmayıp bu husus karar gerekçesinde de yazılıdır. Bu nedenle de borçlunun ihaleye girmek isteyipte icra memurunca engellendiği iddiasının doğru olduğu varsayılarak sonuca gidilemeyeceği kanısındayız.
Takip borçlusunun İİK’nun 129 ve devamı maddeleri ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre ihaleye girme ve satın alma hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla borçlunun ihaleye girmesinin engellediği sebebi usule uygun yapılan ihalenin feshini gerektiren bir sebep değildir. Ancak mahkemece ihalenin kamu düzeni ile ilgili kurallara uyulup uyulmadığını işin esasına girmek sureti ile kendiliğinden incelemek zorundadır. İİK’nun 134/2. fıkrası “ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmese bile icap eden karar verir” düzenlemesi bunu öngörmektedir. Mahkeme inceleme sonucunda ihalenin usul ve yasaya uygun yapıldığı sonucuna varır ise şikayetin reddine, işin esasına girilmesi nedeni ile İİK’nun 134/2. fıkrasına göre feshi istenilen ihale bedelinin %10’u oranında şikayetçiyi para cezasına mahkum etmesi gerekir.
Somut olayda da mahkemece işin esasının incelenerek şikayetin reddine, şikayetçiyi ihale bedelinin %10’u oranında para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Aksinin kabulü halinde takip borçlularının kötü niyetle bu gerekçe ile yapacağı ihalenin feshi şikayetleri, taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinin ve dolayısı ile alacaklının alacağına kavuşmasının gecikmesine yol açar.
Bu nedenle mahkeme kararının onanması görüşünde olduğumdan, Dairemizin işin esasına girilmediği gerekçesi ile temyiz konusu kararın %10 para cezası kısmının çıkarılarak onanması görüşüne katılamıyorum. 27/12/2016