24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Düşmüş hacizde yedieminin hukuki sorumluluğu

12. Hukuk Dairesi         2009/2548 E.  ,  2009/10411 K.

Yediemin kendisine bırakılan malları “süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını” belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir.
Haczin düşmüş olması yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bakırköy 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/11/2008
NUMARASI : 2008/1294-2008/1382

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Bakırköy 6.İcra Müdürlüğü’nün 2006/7898 E. sayılı dosyasında alacaklı .. Reklam Ürünleri Ltd.Şti. tarafından borçlu … Reklam Turizm Ltd.Şti. hakkında sürdürülen icra takibi sırasında, 23.11.2006 tarihli haciz zaptında haczedilen borçluya ait baskı makinasının, yediemin olarak İ. A..’ya teslim edildiği anlaşılmıştır. Alacaklı icra mahkemesine başvurusunda 22.01.2007 tarihinde haciz mahalline gidildiğinde anılan makinanın yerinde olmadığından yediemin hakkında İİK’nun 358.maddesinde belirtilen hukuki sorumluluğu nedeniyle yedieminin taşınmazlarının haczini talep ettiklerini, ancak icra müdürlüğünce “mahcuzların satışı talep edilmediğinden bahisle” istemlerinin reddedildiğini belirterek, bu kararın iptalini talep etmiş, mahkemece aynı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
Yediemin kendisine bırakılan malları “süresinde satış istenmediğinden dolayı haczin kalktığını” belirterek geri vermekten kaçınamaz. İcra müdürü malları yedieminden teslim aldıktan sonra yasa gereği kime iade edeceğine karar verecektir.
Haczin düşmüş olması yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
O halde, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir (Talih Uyar-İcra Hukuku Haciz 1990 sy.236-252).
SONUÇ  : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.