18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HAPİS İÇİN BORCUN BÜRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE OLMASI

6217 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinin 4. fıkrasında; “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.” hükmü uyarınca, suçun oluşumu için, takip tarihindeki asıl alacak miktarının brüt asgari ücretin üstünde olması gerektiği

12. Hukuk Dairesi         2020/4679 E.  ,  2020/8136 K.

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık Yaşar Polat’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 26. İcra Ceza Mahkemesinin 14/02/2019 arihli ve 2018/243 esas, 2019/53 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 30/04/2020 gün ve 94660652-105-34-3928-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13/05/2020 gün ve KYB. 2020 /46672 Sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya incelendiğinde, 31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinin 4. fıkrasında; “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.” hükmü uyarınca, suçun oluşumu için, takip tarihindeki asıl alacak miktarının brüt asgari ücretin üstünde olması gerektiği, … 12. İcra Müdürlüğünün 2016/136 esas sayılı dosyasındaki 31/12/2015 tarihli takibe konulan asıl alacak miktarının 898,31 Türk lirası olduğu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının ise 1.273,50 TL Türk lirası olduğu, takibe konulan asıl alacak miktarının 2015 yılı ikinci yarısı için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kaldığı anlaşılmakla, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 26. İcra Ceza Mahkemesinin 14/02/2019 arihli ve 2018/243 esas, 2019/53 sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine, 06/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.