13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra suçlarının oluşması için takibin kesinleşmesi gerekir

12. Hukuk Dairesi         2020/3546 E.  ,  2020/9503 K.

İİK’nun Onaltıncı Bab’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak şikayetin, henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve icra takibinin sonradan kesinleşmesinin de bu şikayeti süresinde ve usulüne uygun yapılmış bir şikayet konumuna getirmeyeceği cihetle;

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi


Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
İİK’nun Onaltıncı Bab’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak şikayetin, henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve icra takibinin sonradan kesinleşmesinin de bu şikayeti süresinde ve usulüne uygun yapılmış bir şikayet konumuna getirmeyeceği cihetle;
Ödeme emrinin borçluya 30/06/2016 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu tarafından 01/07/2016 tarihinde borca itiraz edildiği, takibin durduğu, alacaklı tarafından itirazın iptali davası açıldığı, itirazın iptaline ilişkin … (Kapatılan) 6. Tüketici Mahkemesi’nin 2017/10 Esas -2017/2854 Karar sayılı dosyasında 14/06/2017 tarihinde takibin devamına dair karar verildiği ve Uyap üzerinden yapılan sorgulamada kararın 02/11/2017 tarihinde kesinleştiğinin anlaşıldığı , dolayısıyla 02/11/2017 tarihinde takibin kesinleştiği hususu sabit olduğundan , henüz takip kesinleşmeden 31/07/2017 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşılması karşısında, şikayet tarihi itibariyle kesinleşmiş bir takip bulunmadığından, CMK’nun 223/8. maddesinde soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde “davanın düşmesine” karar verileceğine yönelik hüküm uyarınca, şikayet hakkının düşürülmesi kararı yerine, yazılı şekilde sanıkların ayrı ayrı mahkumiyetlerine dair karar verilmesi;
Kanuna aykırı ve sanık … ile sanık … müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN AYRI AYRI BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, tebliğnameye aykırı olarak, İİK’nın 347. maddesi uyarınca şikayet hakkının AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE, 10/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.