13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 111. MADDESİNE GÖRE TAKSİT MUHAFAZAYA ENGEL Mİ?

12. Hukuk Dairesi         2007/10027 E.  ,  2007/12372 K.

Borçlu vekili 29.03.2007 tarihinde borcun 1/4’ünden fazlası olan 25.000,00 YTL’yi peşin ödeyip bakiyesini de aylık eşit üç taksitte ödemeyi taahhüt ederek İİK 111 madde gereğince mahcuz menkullerin muhafazası işleminin durdurulmasını talep etmiştir. İcra müdürlüğünce bu talep, İİK 111’deki taksit talebinin satışı durduracağı, muhafazayı durdurmayacağı gerekçesiyle reddedilmiş, şikayet üzerine icra mahkemesince de aynı gerekçe ile borçlu talebi de reddedilmiş ise de; borçlu vekilince İİK 111. madde şartları yerine getirildiği ve madde açıkça “…icra muamelelerinin duracağı” ifade edildiğinden, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün yasaya aykırı işleminin iptali yerine, şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/04/2007
NUMARASI : 2007/356-316

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 111 maddesi aynen “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şu kadar ki borçlunun kafi miktarda malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.” hükmüne yer vermiştir.
Somut olayda, borçlu aleyhinde yapılan takipte, takip tarihi itibariyle toplam alacağın, harca esas teşkil etmek üzere Türk Lirası değeri 85.237,31 YTL olarak gösterilmiş olup, borçlunun yaklaşık olarak 105.000,00 YTL’lik menkulleri 06.02.2007 tarihinde haciz edilmiştir.
Borçlu vekili 29.03.2007 tarihinde borcun 1/4’ünden fazlası olan 25.000,00 YTL’yi peşin ödeyip bakiyesini de aylık eşit üç taksitte ödemeyi taahhüt ederek İİK 111 madde gereğince mahcuz menkullerin muhafazası işleminin durdurulmasını talep etmiştir. İcra müdürlüğünce bu talep, İİK 111’deki taksit talebinin satışı durduracağı, muhafazayı durdurmayacağı gerekçesiyle reddedilmiş, şikayet üzerine icra mahkemesince de aynı gerekçe ile borçlu talebi de reddedilmiş ise de; borçlu vekilince İİK 111. madde şartları yerine getirildiği ve madde açıkça “…icra muamelelerinin duracağı” ifade edildiğinden, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün yasaya aykırı işleminin iptali yerine, şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 18.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi