13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İnternet sitesinde izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayın

11. Hukuk Dairesi         2016/6729 E.  ,  2018/738 K.

davacının internet sitesinde yayınlanan finans konusundaki söyleşi içeriğinin sahibinin hususiyetini taşıdığı ve ilim ve edebiyat eseri niteliğinde olduğu, davalının internet sitesinde bu haberi içeriğini birebir alıp sadece başlık kısmını değiştirmek suretiyle kendine ait internet sitesinde net olarak kaynak göstermeden sadece haberi yapan davacı çalışanının adı ile röportaj yapılanının adı belirtilerek yayınlandığı, haberin başlığını izinsiz değiştirdiği, içeriğini de izin almadan kullanarak davacının çalışanınca yapılmış ve mali hak sahibi olduğu eserden kaynaklanan mali haklarına tecavüzde bulunduğu, sözleşme düzenlenmiş olması halinde sözleşme miktarının 1.000,00 TL olacağı, …. 68. maddesi gereğince de bu miktarın üç katı olan 3.000,00 TL üzerinden maddi tazminat talebinin uygun olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile … 68. maddesi gereğince 3.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

“İçtihat Metni”

….

Taraflar arasında görülen davada ….Mahkemesi’nce verilen 28/01/2016 tarih ve 2014/176-2016/17 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin….imtiyaz hakkı sahibi olduğunu, 13/04/2014 tarihinde müvekkili gazetenin özel haberi olarak internet sitesinde “…” başlıklı haberin yayınlandığını, davalının aynı haberi kendi internet sitesinde izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlandığını, buna ilişkin tespit yapıldığını iddia ederek tecavüzün ref’ine, verilecek hükmün üç gazetede ilanına, davalı yanın 5846 sayılı Kanun’un 70. maddesine göre 3.000,00 TL tutarında tazminata hükmedilmesine, 5846 sayılı Kanun’un 68. maddesine göre bilirkişilerce tespit edilecek rayiç bedelin şimdilik 1.000,00 TL’sinin üç katı olan 3.000,00 TL’si oranında tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davaya konu haberin … 36. maddesi kapsamında kaynak gösterilmek suretiyle hukuka uygun bir şekilde alıntılandığını, davacı tarafın davalı müvekkiline ait yayında kaynak belirtilmeksizin iktibas yapıldığı iddiasının ise yerinde olmadığını, haberin ilk sayfasında açıkça “…. ile yaptığı ve … yayınlanan finans sohbeti şöyle:” denilmekle davacıya ait yayın ve haberi hazırlayan kişinin kaynak olarak gösterildiğini, yaptıkları yayının hukuka uygun bir yayın olduğunu, davaya konu haberin … kapsamında sayılan eser türlerinden birine dahil olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı yana ait haberin 13/04/2014 tarihinde yayınlandığı, davalının haberi 14/04/2014 tarihinde yayınladığı, davacının internet sitesinde yayınlanan finans konusundaki söyleşi içeriğinin sahibinin hususiyetini taşıdığı ve ilim ve edebiyat eseri niteliğinde olduğu, davalının internet sitesinde bu haberi içeriğini birebir alıp sadece başlık kısmını değiştirmek suretiyle kendine ait internet sitesinde net olarak kaynak göstermeden sadece haberi yapan davacı çalışanının adı ile röportaj yapılanının adı belirtilerek yayınlandığı, haberin başlığını izinsiz değiştirdiği, içeriğini de izin almadan kullanarak davacının çalışanınca yapılmış ve mali hak sahibi olduğu eserden kaynaklanan mali haklarına tecavüzde bulunduğu, sözleşme düzenlenmiş olması halinde sözleşme miktarının 1.000,00 TL olacağı, …. 68. maddesi gereğince de bu miktarın üç katı olan 3.000,00 TL üzerinden maddi tazminat talebinin uygun olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile … 68. maddesi gereğince 3.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.
…/…

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 153,68 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 05/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.