18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEĞİN KALDIRILMASI TAKİBİ HAKKINDA KARAR (İİK. 153. madde)

İpotek Borçlu / vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
İpotek borlusunun Borçlu / vekilinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 153. Maddesi gereği ipoteğin kaldırılması takibi başlattığı anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 153 . Maddesi ” – İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir.
Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder” şeklinde düzenlendiğinden,
İpotek tesisi kanuni faizli olarak tesis edildiği anlaşılmakla,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
İpotek bedellerinin ipotek tesis tarihi itibari ile alacak kalemi olarak kanuni faiz seçilmek sureti ile eklenmesi ile bu şekilde faiz hesabının yapılmasına,
Dosya hesabı tutarının yatırılmasına müteakip, müteakip iş ve işlemlerin yapılmasına,
İş ve işlemlerin ipotek borçlusu tarafının takip ve talebine bırakılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.