24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi

12. Hukuk Dairesi         2018/11511 E.  ,  2019/18415 K.

İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep ederek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmelidir; zira takip konusu taşınmazın satışı gerçekleştiğinde taşınmazda yer alan ipotek çözülmekle, teminat oluşturmaktan çıkacaktır. İpotek bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturamayacaktır. Bu nedenle sırf ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi nedeniyle aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmayacağı gibi, tahsilde tekerrür olmamak üzere takip başlatılmış olması da sonucu değiştirmeyecektir.

12. Hukuk Dairesi         2018/11511 E.  ,  2019/18415 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu (ipotekli taşınmazı satın alan) tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Davacı borçlu icra mahkemesine başvurusunda; borçlu…’ın… Bankası’ndan Mortgage kredisi kullanarak almış olduğu … İli… İlçesi 288 da 3 parsel 15 Nolu bağımsız bölümün kredi borcunu üstlenerek 08.05.2015 tarihinde taşınmazı satın aldığını, bu borcun tahsili için … İcra Müdürülüğü’nün 2017/26 E. Sayılı takip dosyası ile başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibin kesinleşmesi sonrası 19.07.2017 tarihli ihale ile taşınmazın satıldığını, borcun tahsil edilmesine rağmen yine aynı taşınmaz hakkında borçlunun diğer borçlarından dolayı… İcra Müdürülüğü’nün 2017/418 E. takip sayılı dosyası ile haksız olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibin başlatıldığı, kullanılan kredinin mortgage konut kredisi olması nedeniyle diğer borçları kapsamadığını ileri sürerek, mükerrer olan 2017/418 E. sayılı dosyanın iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince; talebin reddedildiği, Bölge Adliye Mahkemesince ise; her iki takip dosyası farklı kredi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, mükerrer icra takibi yapıldığından bahsedilemeyeceği gerekçeleriyle istinaf isteminin esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, alacaklı tarafından 13.01.2017 tarihinde… İcra Müdürülüğü’nün 2017/26 E. sayılı dosyası ile toplam 63.929,88 TL kredi alacağına ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmıştır. Söz konusu takipte ipotek konusu taşınmazın … İli… İlçesi 288 da 3 parsel 15 Nolu bağımsız bölüm olduğu, ipotekli taşınmazın 19.07.2017 tarihli ihalede satıldığı, dosyanın derdest olduğu anlaşılmıştır.
Bu defa alacaklı tarafından şikayete konu olan, 17.07.2017 tarihli … İcra Müdürlüğü’nün 2017/418 E. sayılı takip dosyası ile farklı bir alacağın tahsili için aynı taşınmaz üzerine kurulu ipoteğe dayalı olarak, aynı… Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 21.07.2017 tarih ve 1669 yevmiye nolu ipotek resmi senedine dayanarak toplam 672.671,53 TL’nin tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başka bir ilamlı takip başlatıldığı görülmüştür.
İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep ederek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmelidir; zira takip konusu taşınmazın satışı gerçekleştiğinde taşınmazda yer alan ipotek çözülmekle, teminat oluşturmaktan çıkacaktır. İpotek bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturamayacaktır. Bu nedenle sırf ipotek şerhinin tapudan fek edilmemesi nedeniyle aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmayacağı gibi, tahsilde tekerrür olmamak üzere takip başlatılmış olması da sonucu değiştirmeyecektir.
O halde, mahkemece ipotek hakkının bölünmezliği ilkesi uyarınca şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 27/03/2018 tarih ve 2018/599 E.-2018/646 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA,… İcra Hukuk Mahkemesi’nin 04/01/2018 tarih ve 2017/20 E.-2018/1 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.