13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Motor ve şasi numarasının ihale edilen araca ait olmaması halinde ihalenin feshi süresi

12. Hukuk Dairesi         2016/14772 E.  ,  2016/16810 K.

araç üzerinde tespit edilen motor ve şasi numarasının ihale edilen araca ait olmadığı yönündeki esaslı hataya ilişkin bu durumu; şikayet dilekçesindeki beyanı, şikayet dilekçesine ekli araç trafik tescil müracaat ve işlem formu ve araç tespit raporuna göre en geç, 08.12.2015 tarihinde öğrendiği kabul edilerek, ihalenin feshine ilişkin şikayet süresinin bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. Şikayetçi tarafından ise, anılan tarihe göre yasal 7 günlük süre geçirildikten sonra 04.01.2016 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.
O halde, mahkemece ihalenin feshi isteminin süre aşımı nedeniyle reddi yerine, işin esasının incelenmesi suretiyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alıcı icra mahkemesine yaptığı başvuruda;… plaka sayılı aracı 01.10.2015 tarihli artırmada satın aldığını, adına tescil ettirmeye gittiğinde aracın … plaka sayılı araç olmadığını, araç üzerindeki şasi ve motor numarasının başka bir araca ait olduğunu, bu hususun araç muayene istasyonu raporuyla sabit olduğunu ve öğrendiğini, tescil işlemlerini tamamlayamadığını ileri sürerek ihalenin feshini istediği, mahkemece ihaleye konu aracın şasi ve motor numarasının farklı bir plakaya ait çıkması nedeniyle tescil işlemi yapılamadığı gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.
Satış dosyası içinde, şikayetçi alıcıya 01.10.2015 tarihinde ihale edilen …plaka sayılı araca ait araç takyidat bilgisi incelendiğinde; motor numarasının “…”, şasi numarasının “…” şeklinde belirtildiği, 19.10.2015 tarihinde aracın alıcıya teslim edildiği, şikayet dilekçesine ekinde sunulan 08.12.2015 tarihli araç tespit raporunda ise araç üzerinde tespit edilen şasi numarası “…” ile tespit edilen “…” motor numarasının, aracın tescil belgesinden farklı olduğunun belirtildiği görülmektedir.
İİK’nun 134/2. maddesi gereğince, ihaleden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshi istenebilir. Aynı Kanun’un 7. fıkrasında ise; “Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez” hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda şikayetçi alıcının, araç üzerinde tespit edilen motor ve şasi numarasının ihale edilen araca ait olmadığı yönündeki esaslı hataya ilişkin bu durumu; şikayet dilekçesindeki beyanı, şikayet dilekçesine ekli araç trafik tescil müracaat ve işlem formu ve araç tespit raporuna göre en geç, 08.12.2015 tarihinde öğrendiği kabul edilerek, ihalenin feshine ilişkin şikayet süresinin bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. Şikayetçi tarafından ise, anılan tarihe göre yasal 7 günlük süre geçirildikten sonra 04.01.2016 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.
O halde, mahkemece ihalenin feshi isteminin süre aşımı nedeniyle reddi yerine, işin esasının incelenmesi suretiyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.