20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Nafaka Evlilikle Kendiliğinden Sona Erer Ancak Evlilik Tarihine Kadar İşleyen Birikmiş Nafakanın Öndenmesi Gerekir

12. Hukuk Dairesi         2009/3404 E.  ,  2009/10940 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 176/3.maddesinde “irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar …; “hükmü yer almaktadır.
Somut olayda nafaka alacaklısı ve davalı …, borçlu ….. ile 3.10.2002 tarihinde boşandıktan sonra, 25.12.2002 tarihinde …. ile evlendiği, dosyada ekli 21.3.2008 tarihli nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda yukarıda anılan M.K.176/3.maddesi gereği davacı borçlunun yükümlü olduğu nafakanın kendiliğinden kalkacağının kabulü gerekir. Alacaklının sonraki evliliğinin boşanma ile sonuçlanması durumunda, nafakaya ilişkin yükümlülüğünün yeniden dirileceğini düşünmek ve sonraki evliliklerine rağmen arada boşanan kişinin nafakasıyla ilelebet ilk eşi sorumlu tutmak, hayatın olağan akışına aykırı olup, hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Nitekim davalı alacaklı 2.kez boşandıktan sonra üçüncü kez yeniden evlenmiş olup, 2.kez evlilikle birlikte davacının nafaka yükümlülüğü hukuken kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır.
Dolayısıyla davalı alacaklının evlenme tarihine (25.12.2002’ye) kadar nafaka alacağı hesaplanarak, fazla isteme ilişkin takibin iptali yerine aksi düşünce ile yazılı  şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.