5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NOKTA HACZİNDE YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ

5. Hukuk Dairesi         2020/7572 E.  ,  2020/9005 K.

İİK’nın 79. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup, mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da, belli bir malın haczini isteyen “nokta haczi” biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK’nın 79. maddesi hükmü uygulanamaz.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Vek.Av. …

Taraflar arasındaki davada… 1. İcra Hukuk ve… 5. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-KARAR-
Dava, kıymet takdirine itiraza ilişkindir.
… 1. İcra Hukuk Mahkemesince… 9. İcra Müdürlüğünün 2019/71446 Esas sayılı takip dosyasında, alacaklının davalı banka olduğu, borçlu …’a ait … İli Yenimahalle İlçesi Yeni Batı Mahallesi 15148 ada 3 parselde kayıtlı K Blok 1.normal kat 5 nolu bağımsız bölümün… 7. İcra Müdürlüğünün 2019/139 Talimat sayılı dosyasından kıymet takdirinin yapıldığı, İİK nun 128/a/1 maddesi uyarınca kıymet takdirine itiraz raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılacağı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
… 5.İcra Hukuk Mahkemesince şikayete konu taşınmazın haczi… 9.İcra Dairesi 2019/71446 Esas sayılı takip dosyasında doğrudan ilgili tapu müdürlüğünden talep edilerek uygulandığı, … 9. İcra Dairesi tarafından yine yalnızca bu taşınmaza yönelik yazılan talimat doğrultusunda… 7. İcra Müdürlüğü‘nün 2019/139 talimat sayılı dosyasında kıymet takdiri yaptırıldığı, taşınmazın değerine yönelik yapılan şikayetin, ilgili taşınmaza ilişkin yazılan talimat doğrultusunda yapıldığı dikkate alındığında kıymet takdirinin yapılmasını isteyen asıl icra müdürlüğünün bulunduğu yer icra mahkemelerinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle karşı yetkisizlik kararı vermiştir.
İİK’nın 4. maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde İİK’nın 79 ve 360. maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır.
İİK’nın 79. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup, mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da, belli bir malın haczini isteyen “nokta haczi” biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK’nın 79. maddesi hükmü uygulanamaz.
Somut olayda, … 9. İcra Müdürlüğünce… 7. İcra Müdürlüğüne yazılan 24/06/2019 tarihli haciz talimatı ile, şikayete konu ipotekli 15148 ada 3 parsel 1 kat 5 numaralı bağımsız bölüm üzerinde kıymet takdirinin yapılmasının istendiği, bu talimat uyarınca konulan haczin yukarıda açıklanan şekilde “nokta haczi” niteliğinde olduğu anlaşılmakla, kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetini inceleme yetkisi, haciz kararını veren esas icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesine ait olup, anılan yetki, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğinde olduğundan mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.
Bu nedenle şikayeti inceleme yetkisi… 1. İcra Hukuk Mahkemesine aittir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince; … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 02/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.