20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ödeme emrinin iptali ve buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurur

12. Hukuk Dairesi         2016/6997 E.  ,  2016/9020 K.

Bu yasal düzenlemeler ışığında, yetkisizlik kararının, yetkisiz icra dairesince …çluya tebliğ edilen ödeme emrinin iptali ve buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurduğunun kabulü gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki …çlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte alacaklı icra mahkemesine başvurusunda, …çlunun alacaklı olduğu dosyaya konulan haciz neticesinde tahsil edilen paranın icra dairesinin yetkisizliğine karar verildiği gerekçesiyle ödenmediğini belirterek müdürlük işlemini şikayet konusu etmiş, mahkemece icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda bir karar verilmediğinden şikayetin kabulüne, 26.06.2015 günlü müdürlük işleminin iptali ile paranın ödenmesine karar verilmiştir.
İİK.nun 168/5. maddesi gereğince …çlu yetki itirazını ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirir. İcra mahkemesi yetki itirazını doğru bulursa kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde takibin yapıldığı yetkisiz icra dairesine başvurularak dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesinin istenilmesi gerekir. Bunun üzerine yetkili icra dairesinden …çluya yeni bir ödeme emri gönderilir.
Öte yandan İİK’nun 168/2. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün olarak belirlenmiştir. Anılan hüküm nedeni ile sözü edilen 10 günlük ödeme süresi geçmeden haciz yapılamaz.
Bu yasal düzenlemeler ışığında, yetkisizlik kararının, yetkisiz icra dairesince …çluya tebliğ edilen ödeme emrinin iptali ve buna bağlı olarak da yetkisiz icra dairesince konulan hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurduğunun kabulü gerekir. Zira yetkili icra dairesince yeniden ödeme emri tebliği gerekip, alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren on günlük ödeme süresinin geçmesinden sonra haciz isteyebilecektir. Bu nedenlerle yetkili icra dairesince tebliğ edilen ödeme emrinde öngörülen on günlük ödeme süresinden önce konulan hacizler geçersizdir. Dolayısıyla yetkisiz icra dairesince konulan haczin, yetki itirazının kabulüne karar verilmesi üzerine kaldırılması gerekir.
Somut olayda, takip …çlusu …’ın alacaklı olduğu … İcra Müdürlüğünün 2013/5605 Esas sayılı takip dosyasındaki dosya alacağına haciz konulmuş ve haczedilen miktar dosyaya yatırılmıştır. … Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesinin 10.06.2015 tarih, 2014/51 Esas ve 2015/24 Karar sayılı kararı ile … İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine karar verildiğinden, yetkisiz icra müdürlüğünce konulan hacizler hükümsüz olup, haciz sonucu dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesine yasal imkan yoktur.
O halde mahkemece, şikayetin reddi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : …çlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.