20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ TALEBİ SATIŞ AVANSININ YATIRILDIĞI TARİHTE YAPILMIŞ SAYILIR

12. Hukuk Dairesi         2016/30633 E.  ,  2018/2742 K.

Satış avansının yatırıldığı tarihte istem geçerli olacağından, satış talebi satış avansının yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi alacaklı tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda; haczettirmiş oldukları araçlara ilişkin satış talebinin satış için gerekli avansın da icra dosyasına yatırılmasına rağmen, icra müdürlüğünce, talebin bilahare değerlendirilmesine karar verilerek reddedildiğini ileri sürerek icra müdürlüğünün ret kararının iptalini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İİK’nun 106. maddesi hükmüne göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.” Aynı kanunun 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.Satış talebinin geçerli olabilmesi için satış talebi ile birlikte bir miktar avansın da yatırılması gerekir. Satış avansının yatırıldığı tarihte istem geçerli olacağından, satış talebi satış avansının yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Somut olayda; şikayetçinin alacaklı olduğu … 27. İcra Müdürlüğü’nün 2015/120 Esas sayılı icra dosyasında; borçluya ait taşınırlara 23.03.2015 tarihinde haciz konulduğu, alacaklı vekili tarafından 09.09.2015 tarihinde taşınırların satışının talep edildiği, icra müdürlüğünün 10/09/2015 tarihli kararı ile satış masrafının dosyaya depo edilmesine ancak aracın fiili haciz ve yakalama işlemi talep edilmediğinden ve kıymet taktiri işlemi kesinleşmediğinden satış talebinin reddine karar verildiği, alacaklı tarafından 10/09/2015 tarihinde 1.000,00 TL satış avansı yatırıldığı, 07/03/2016 tarihinde yeniden satış talep edildiği, icra müdürlüğünün 08/03/2016 tarihli kararıyla talebin bilahare değerlendirilmesine karar verildiği görülmüştür. Haczedilen aracın trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değil ise de, alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, fiili haciz ve yakalama işleminin talep edilmemesi ve kıymet taktirinin kesinleşmemiş olması,satış talebinin reddini gerektirmeyip, alacaklının satış talebi ile birlikte bir miktar avansı icra dosyasına yatırması halinde, icra müdürlüğünün vereceği satış talebinin kabulü kararının, aracın fiili haczi ile yakalama işlemlerinin gerçekleşmesinden ve kıymet taktirinin kesinleşmesinden sonra satış günü verileceği anlamına geleceğinin kabulü gerekir. O halde; mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 08/03/2016 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.