30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAKLI MİRASÇI

Gerçek ya da tüzelkişiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar geçerli bir takip talebinde bulunamazlar. Tüzelkişiliği bulunmayan miras şirketi MK’nun 640. maddesine göre geçerli bir takip talebinde bulunamaz. Çünkü ancak medeni haklardan yararlanma ehliyeti (hak ehliyeti)ne sahip olan gerçek ya da tüzelkişiler bir icra takibine taraf olabilirler. (Taraf ehliyeti) Taraf olma ehliyetine sahip olmayan kimse, kuruluş ve topluluklar geçerli bir takip talebinde bulunamazlar. Ancak alacağın zamanaşımına uğramak üzere olması gibi acele durumlarda mirsaçılardan tümü yerine biri ya da birkaçı icraya başvurarak takip talebinde bulunabilir. Bu gibi durumda daha sonra diğer mirasçıların da takibi onayladıklarını bildirmeleri yani yapılan takip talebine katıldıklarını bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde yapılan takip icra mahkemesince şikayet üzerine iptal edilir.