13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBİN İPTALİ SONRASI TEMİNATIN İADESİ

                            12. Hukuk Dairesi    ESAS NO      : 2018/8310  KARAR NO  : 2018/6606             

İMAHKEMESİ          : İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ         : 09/06/2015

NUMARASI : 2015/443-2015/381

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erdal Güney tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/06/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

T.C. İSTANBUL 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2015/443 Esas

KARAR NO  : 2015/381

İstanbul 24.İcra Müdürlüğü   : 2014/20079 Esas

DAVA           : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ        : 13/05/2015

KARAR TARİHİ      : 09/06/2015

Mahkememizce yapılan dosya incelemesi sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, mahkememize sunduğu 13/05/2015 tarihli dava dilekçesinde özetle, müvekkili ….’ın maliki olduğu taşınmazını dava dışı …..San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. lehine, doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık olarak 125.000 Euro’ya kadar teminat teşkil etmek üzere, davalı ……… şirketine ipotek verdiğini, müvekkilinin taşınmaz maliki üçüncü şahıs olduğunu, davalı şirketin asıl borçlusu ya da borcun kefili olmadığını, davalının, müvekkili ve dava dışı …… şirketi aleyhine, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2012/1193 esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlattığını, takibe itiraz edildiğini ve davalı tarafından İstanbul 30.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/164 esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açıldığını, davanın kabulüne karar verildiğini, kararın temyiz edildiğini ve dosyanın halen temyiz incelemesinde olduğunu, ancak davalı tarafından İstanbul 30.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına dayanılarak, icra inkar tazminatı , peşin harç, vekalet ücreti, yargılama gideri ve bu alacak kalemlerinin faizinin tahsili için İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/20079 esas sayılı dosyası ile müvekkili ve ….. şirketi hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığını, ancak ipotekli taşınmazın, ipotek limiti dahilinde sorumlu olduğu ve teminat ipoteğinde, ipotekle teminat altına alınan alacağın, asıl alacak, vekalet ücreti , icra inkar tazminatı , icra ve mahkeme giderleri dahil, alacak ve takibin tüm ferileri ile birlikte , ipotek limitini aşamacağını, bu nedenle İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/20079 esas sayılı dosyası ile müvekkili aleyhine başlatılan takibin ve icra emrinin iptalini talep ettiklerini, İstanbul 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/805 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını ve davanın kabulü ile müvekkili aleyhine başlatılan takibin iptaline karar verildiğini, İstanbul 30.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını tehiri icra talepli olarak temyiz ettiklerini, icranın geri bırakılması amacıyla İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/20079 esas sayılı dosyasına, teminat mektubu sunduklarını, teminat mektubunun sunulu bulunduğu icra takibi iptal edildiğinden , artık ortada bir alacak ve teminat mektubunun icra dosyasında olmasını gerektirecek bir husus kalmadığından, İcra Müdürlüğünden teminat mektubunun kendilerine iadesini talep ettiklerini, ancak icra müdürlüğü tarafından, takibin iptaline dair verilen kararın kesinleşmediği ve İİK.’nun 36/5 maddesi uyarınca teminat mektubunun iadesine ilgili mahkemece karar verilmesi gerektiğinden bahisle taleplerinin reddedildiğini, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi gerekmediğini, takibin iptali kararıyla , takip ortadan kalktığından, teminat mektubunun hükmü kalmadığını ileri sürerek, 24/04/2015 tarihli müdürlük kararının iptalini ve teminat mektubunun kendilerine iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/20079 esas sayılı dosyasının incelenmesinde, alacaklı tarafından, borçlunun da aralarında bulunduğu bir kısım borçlular hakkında , İstanbul 30.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16/04/2014 tarih ve 2012/164 esas, 2014/92 karar sayılı kararına dayanılarak, ilamlı icra takibinde bulunulduğu, davacı borçlu tarafından, takibe konu ilamın tehiri icra talepli olarak temyiz edildiği ve İİK.’nun 36. madde prosedürünün uygulandığı, dosyaya teminat mektubu sunulduğu, icra müdürlüğünce 07/08/2014 tarihinde borçluya mehil vesikası verildiği, borçlu vekili tarafından Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 08/10/2014 tarih, 2014/12679 E.ve 2014/1642 K. sayılı icrayı geri bıraktırma kararı sunulduğu, İstanbul 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25/12/2014 tarih, 2014/805 E., 2014/1085 K. sayılı kararı ile davacı borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği, hakkındaki takibin iptaline karar verilen borçlu vekili tarafından, 24/04/2015 tarihinde teminat mektubunun artık mevcut bir dayanağı kalmadığından kendilerine iadesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce takibin iptaline dair verilen karar kesinleşmediğinden , ayrıca İİK.’nun 36/5 maddesi gereğince teminat mektubunun iadesine ilgili mahkemece karar verilmesi gerektiğinden , müdürlüğün yetkisi olmadığından , talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Alacaklı tarafından, İstanbul 30.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16/04/2014 tarih, 2012/164 E.2014/92 K. sayılı ilamına dayanılarak, İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2014/20079 esas sayılı dosyası ile icra inkar tazminatı, peşin harç, vekalet ücreti, yargılama gideri ve bu alacak kalemlerinin faizinin tahsilinin talep edildiği,  İstanbul 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/805 esas sayılı dosyası ile takibin iptali talebi ile açılan davanın kabulüne ve davacı aleyhine başlatılan takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. Davacı vekili , müvekkili hakkındaki takibin iptali kararına dayanılarak, icra müdürlüğüne sundukları teminat mektubunun iadesini talep ettiğini,  ancak icra müdürlüğünce takibin iptaline dair verilen kararın kesinleşmediği , ayrıca İİK’nun 36/5 maddesi gereğince teminat mektubunun iadesine ilgili mahkemece karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile reddedildiğini belirterek, müdürlük kararının iptalini istemiştir.

İİK.’nun 363. maddesi ve devamı maddelerinde, İcra Mahkemesince verilecek kararlardan temyizi kabil olanlar belirlenmiş , bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir. İcra Mahkemesinin kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunlu bulunmamaktadır. İstanbul 4.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/805 E., 2014/1085 K. sayılı kararı ile davacı Sarper Akın hakkındaki takibin iptaline karar verildiğinden , şikayetin kabulü ile 24/04/2015 tarihli müdürlük kararının iptaline karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM:

Gerekçesi ve ayrıntısı yukarıda izah edildiği üzere ;

1-Şikayetin kabulü ile 24/04/2015 tarihli müdürlük kararının iptaline,

2-Peşin harcın mahsubuna , ayrıca harç alınmasına yer olmadığına ,

3-Şikayetin niteliği itibariyle yapılan yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,

Mahkememizce , dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda , tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde , temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

More Stories