2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takibin örnek 7 yapılmasının kambiyo senedinin zamanaşımına etkisi…

12. Hukuk Dairesi         2020/3779 E.  ,  2020/6899 K.

İİK’nun 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Zamanaşımı itirazı, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasındadır (Prof.Dr.Baki Kuru, İİH-1. Cilt 1988-sh.242 ve devamı). Takibin genel haciz yoluyla yapılmış olması bono için yasada öngörülen zamanaşımı süresinin uygulanmayacağı sonucunu doğurmaz.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından senede dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, örnek 7 nolu ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu tarafından, yasal süresinde icra müdürlüğüne başvurularak imzaya ve borca itirazla birlikte senetlerin zamanaşımına uğradığı itirazının ileri sürülmesi ile takibin durduğu, alacaklının, itirazın kaldırılması talebiyle icra mahkemesine başvurusu üzerine mahkemece verilen talebin reddine ilişkin kararın, Dairemizin 19.03.2019 tarihli 2018/16238 Esas ve 2019/4647 Karar sayılı ilamıyla;”mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca, borçlunun zamanaşımı itirazının da incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi ” gerektiğinden bahisle bozulduğu, mahkemece borçlunun zamanaşımı itirazının haksız olduğu gerekçesiyle itirazının kaldırılmasına, karar verildiği görülmüştür.
İİK’nun 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Zamanaşımı itirazı, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasındadır (Prof.Dr.Baki Kuru, İİH-1. Cilt 1988-sh.242 ve devamı). Takibin genel haciz yoluyla yapılmış olması bono için yasada öngörülen zamanaşımı süresinin uygulanmayacağı sonucunu doğurmaz.
Somut olayda, takip dayanağı bonoların 15/08/2011 – 30/07/2011- 01/08/2011 -30/08/2011 vade tarihli, olduğu, 06.03.2015 tarihinde genel haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlu tarafından itiraz dilekçesinde zamanaşımı itirazında bulunulduğu, bononun tanzim tarihi itibari ile yürürlükte olan 6762 Sayılı TTK’nun 690. maddesinin yollamasıyla bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 662. maddesi gereğince takip tarihi itibariyle üç yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, borçlunun zamanaşımı itirazı İİK’nun 63. maddesi kapsamında değerlendirilerek alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.