24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİPTEN FERAGAT EDİLİR İSE İSTİHKAK DAVASININ AKİBETİ NE OLUR ?

8. Hukuk Dairesi         2016/12712 E.  ,  2019/11685 K.

istihkak davalarında geçerli bir icra takibinin bulunması dava şartıdır ve mahkeme hâkimi tarafından duruşmanın her aşamasında re’sen gözetilmelidir. Böyle bir durumda, borçlu hakkındaki takibin ve haczin geçerliliği ortadan kalkacağı için dava konusuz kalacaktır.
Somut olayda, UYAP sistemi üzerinden yapılan incelemede, davalı alacaklı vekilinin temyiz aşamasında 11.05.2017 tarihli takipten feragat ettiğine dair dilekçe sunduğu ve tahsil harcını yatırdığı görülmüştür. Buna göre, geçerli bir takip ve geçerli bir haciz bulunmaması sebebiyle istihkak davasının konusuz kaldığının kabulü gerekir. Bu sebeple, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek ve yargılama gideri ile vekalet ücreti yönünden de 6100 sayılı HMK’nin 331. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderleri takdir edilmesi

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, hükmün davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı üçüncü kişi vekili, borçlunun müvekkilinin kardeşi ve çalışanı olduğunu, haczedilen mahcuzların müvekkiline ait olduğunu belirterek, davanın kabulünü talep ve dava etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, haciz mahallinin takip talebinde bildirilen borçlunun adresi olduğu, üçüncü kişinin borçlunun kardeşi olduğu, üçüncü kişi tarafından fatura ibraz edilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
Hemen belirtilmelidir ki; istihkak davalarında geçerli bir icra takibinin bulunması dava şartıdır ve mahkeme hâkimi tarafından duruşmanın her aşamasında re’sen gözetilmelidir. Böyle bir durumda, borçlu hakkındaki takibin ve haczin geçerliliği ortadan kalkacağı için dava konusuz kalacaktır.
Somut olayda, UYAP sistemi üzerinden yapılan incelemede, davalı alacaklı vekilinin temyiz aşamasında 11.05.2017 tarihli takipten feragat ettiğine dair dilekçe sunduğu ve tahsil harcını yatırdığı görülmüştür. Buna göre, geçerli bir takip ve geçerli bir haciz bulunmaması sebebiyle istihkak davasının konusuz kaldığının kabulü gerekir. Bu sebeple, davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek ve yargılama gideri ile vekalet ücreti yönünden de 6100 sayılı HMK’nin 331. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderleri takdir edilmesi
gerektiğinden bahisle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı üçüncü kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.