20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TESPİT HÜKMÜ İÇEREN İLAMLARIN İCRASI İLAMSIZ TAKİP

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2009/29502
KARAR NO : 2010/1169 Y A R G I T A Y İ L A M I

Takip dayanağı ilam, eda hükmü değil tespit hükmü içermektedir. Tespit hükmü içeren ilam ile ilamlı icra yoluna başvurulamaz.

* **** **** * * * * İtiraz

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Takip dayanağı ilam, eda hükmü değil tespit hükmü içermektedir. Tespit hükmü içeren ilam ile ilamlı icra yoluna başvurulamaz. Takibin bu nedenle iptali gerekir ise de, bu karara karşı borçlu vekilince temyiz yoluna gidilmediğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. İİK’nun 33/1. maddesine göre icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun ödendiği re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra mahkemesince icra geri bırakılır. Somut olayda dosya içersinde bu madde kapsamında borçlu tarafından yapılmış ödemeye ilişkin bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
Bu nedenle icra takibinin ödeme nedeni ile kısmen iptali doğru değil ise de, takibe konu ilam eda hükmü içermediği için bu yönden hüküm bozulmamıştır.
Ancak takip şekline göre ilamlı icra takiplerinde itirazın kabulü halinde alacaklı aleyhine tazminata hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, alacaklının tazminatla sorumlu tutulması yasaya aykırıdır.
Hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Söke İcra Mahkemesinin 12/01/2009 tarih, 2008/208 Esas, 2009/5 sayılı kararının hüküm bölümünün tazminatla ilgili 3. bendinin karar metninden çıkarılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekliyle İİK 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 20/01/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.