24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Yetki itirazında takip durdurulmadı ise konulan hacizler geçerliliğini korur

12. HUKUK DAİRESİE. 2008/5615 K. 2008/8751

yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur.

T. 25.4.2008

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Yetki İtirazı – Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu )

• TAKİPTE YETKİ İTİRAZI ( Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu – Kambiyo Senetleri )

• YETKİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip – Takip Durdurulmadığı İçin Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu )

• HACİZ ( Yetkisiz İcra Dairesinde İtirazın İncelenmesi Aşamasında Konulan Hacizlerin Yeni Takip Önceki Takibin Devamı Sayıldığından Geçerliliğini Koruduğu – Yetki İtirazı/Takibin Durdurulmadığı )

2004/m. 168/5, 169

ÖZET : Yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur. İcra mahkemesince yetkisiz İcra Müdürlüğünce konulan hacizlerin kaldırılması yönündeki borçlu isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 168/5. maddesi gereğince borçlu yetki itirazını ödeme emri tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirir. İcra mahkemesi yetki itirazını doğru bulursa artık borçlunun esasa ilişkin itirazlarını incelemeden yetki itirazının kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde takibin yapıldığı yetkisiz icra dairesine başvurularak dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesinin istenilmesi gerekir. Bunun üzerine yetkili icra dairesinden borçluya yeni bir ödeme emri gönderilir. Bu halde, yetkili icra dairesince yürütülen bu takip yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin devamı sayılır. ( Prof. Dr.Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sayfa 667,668 ) İİK.nun 169. maddesine göre ise borçlunun aynı kanunun 168/5. maddesinde sayılan yetki itirazı satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz.

Somut olayda yetki itirazından sonra takip durdurulmadığı için yetkisiz icra dairesinde itirazın incelenmesi aşamasında konulan hacizler, yeni takip önceki takibin devamı sayıldığından bu takiptede geçerliliğini korur. İcra mahkemesince yetkisiz Zonguldak 2. İcra Müdürlüğünce konulan hacizlerin kaldırılması yönündeki borçlu isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken hacizlerin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 16:11