20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN İCRA DOSYASI YETKİLİ YERE GÖNDERİLEMEZ

….HMK’nun 20. maddesi gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden, takip dosyası, yetkisizliğine karar verilen icra müdürlüğünce, mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemez. Somut olayda, İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez. Gönderilmesi halinde ödeme emrinin iptali gerekir…..

12. Hukuk Dairesi         2019/551 E.  ,  2020/1451 K.