25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

2.000 Türk Lirasının Altında Kalan İcra Dosyalarının Tasfiyesi Hakkında

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-34372782-39/867 25.01.2023
Konu : 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

DAĞITIM YERLERİNE

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesiyle, temel ihtiyaçtan doğan elektrik, doğalgaz, telefon vb. icra borçları başta olmak üzere 2.000 Türk Lirasının altında kalan ve takip tutarı 2.000 Türk Lirasının üzerinde başlatılmış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk Lirası ve altında kalan icra dosyalarının alacaklının feragati ile tasfiye edilmesi 03.11.2022 tarihinde kabul edilmiş ve 09.11.2022 tarihinde 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mümkün hale getirilmiştir.
Bu kapsamda; 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 25.01.2023 tarihinde 32084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Konu hakkında bilgi edinilmesi ile yazımızın yargı çevrenizde bulunan icra müdürlüklerine duyurulması ve sürecin en iyi şekilde yürütülmesi adına gerekli önlemlerin alınması hususlarında gereğini rica ederim.

Yusuf ARAPOĞLU
Hâkim
Bakan a.
Başkan

EK: 1- İlgili Kanun
2- İlgili Kanunun Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
3- Örnek Liste
4- Dağıtım Listesi

Dağıtım:
Dağıtım Listesi (144 Muhatap)

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2.htm