24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

3. KİŞİNİN GEMİ ÜZERİNDEKİ HACZİ KALDIRMA İSTEMİ

 12. Hukuk Dairesi         2020/1711 E.  ,  2020/2630 K.

hacze konu gemi hakkında taşınır mal hükümleri uygulanacağından, davacı 3. kişinin, kendisine ait menkul mal olan ” MV/ACT ” gemisinin kaydına haciz konulmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptali ile haczin kaldırılması yönündeki istemi istihkak iddiası niteliğinde olup, istihkak davasının konusunu teşkil eder.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 09/10/2019 tarihli ve 2019/9900 E. – 2019/14526 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu ….. aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde, davacı 3. kişi gemi maliki……’nin, icra mahkemesine başvurusunda, gemi üzerinde rehin veya hapis hakkı tesis edilmediğini, takipte borçlu sıfatı olmadığı halde adına kayıtlı bulunan … gemisi üzerine haciz konulduğunu ileri sürerek haczin kaldırılması talebinin reddine dair icra müdürlüğü işleminin iptali ile gemi üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, kararın davacı 3. kişi tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizce; alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadığı, ilamlı icra takibi yaptığı, haciz tarihinde 3. kişi adına kayıtlı gemiye haciz konulamayacağı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmesi yönünde kararın bozulduğu görülmektedir.
İİK’nun 23/son maddesine göre; “Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.”, 6102 sayılı TTK’nun 936. maddesinde de “Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Öte yandan, takip dosyasında taraf olmayan 3. kişi, dosyadaki taşınır haczinin kaldırılmasını şikayet yoluyla isteyemez. Bu konuda aktif dava ehliyeti yoktur. 3. kişi ancak istihkak iddiası ve prosedürüne göre haczin kaldırılmasını isteyebilir.
Bu durumda, hacze konu gemi hakkında taşınır mal hükümleri uygulanacağından, davacı 3. kişinin, kendisine ait menkul mal olan ” MV/ACT ” gemisinin kaydına haciz konulmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptali ile haczin kaldırılması yönündeki istemi istihkak iddiası niteliğinde olup, istihkak davasının konusunu teşkil eder.
O halde mahkemece, davacı 3. kişinin istemi istihkak davası kapsamında değerlendirilerek, taraf teşkili sağlanmalı (borçluya da dava dilekçesi tebliğ edilmeli), varsa eksik peşin harç ikmal ettirilmeli, tarafların gösterecekleri deliller toplanmalı ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken istemin şikayet olarak nitelendirilip yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın Dairemizce bu nedenle bozulması gerekirken şikayetin kabulüne karar verilmesi yönünde bozulduğu anlaşıldığından, önceki bozma ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 09/10/2019 tarihli ve 2019/9900 E. – 2019/14526 K. sayılı bozma ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca değişik gerekçeyle BOZULMASINA, 12/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.