20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklının gönderme talebinin ise iki haftalık kesin süreden sonra olması

12. Hukuk Dairesi         2015/26891 E.  ,  2015/28257 K.

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatıldığı, borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak ve çeşitli şikayet nedenleri ileri sürerek takibin ve icra emrinin iptalini istediği, mahkemece, istemin kısmen kabul edilerek icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.HMK’nun 20. maddesinde; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerektiği, aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.Somut olayda; takibin 21.02.2014 tarihinde … 10. İcra Müdürlüğü’nün 2014/787 Esas sayılı dosyası üzerinden başlatıldığı, borçlunun takipte … İcra Dairesinin yetkili olduğunu belirterek yaptığı yetki itirazının, … 19. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09.10.2014 gün ve 2014/258E.-2014/1039K. sayılı ilamı ile kabul edildiği, taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen yetki itirazının kabulüne dair bu kararın temyiz edilmeyerek 21.10.2014 tarihinde kesinleşmiş olduğu, alacaklının gönderme talebinin ise iki haftalık kesin süreden sonra 20.03.2015 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.Bu durumda, mahkemece, kamu düzeni ile ilgili olan HMK’nun 20. maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.