20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE SÜRESİ İÇERİSİNDE YETKİLİ İCRAYA GÖNDERİLMESİ TALEBİNDE BULUNULMAMIŞ İSE HARÇ

12. Hukuk Dairesi         2015/13919 E.  ,  2015/25952 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlunun yetki itirazının kabulü ve kararın onanarak kesinleşmesi üzerine takip dosyasının yetkili ….İcra Müdürlüğüne gönderildiği, alacaklı vekilinin yetkili icra dairesinden, icra takip dosyasında yapılan maaş kesintilerinin taraflarına ödenmesi talebinde bulunduğu icra müdürlüğünce, takibin yetkisiz icra dairesinde başlatılan takibin devamı niteliğinde olmadığı, yeniden harç yatırılması gerektiği gerekçesi ile reddedildiği, icra müdürlüğünün ret kararının şikayet konusu yapıldığı ve mahkemesince şikayetin reddine ve takibin açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda …. İcra Müdürlüğünde bonoya dayalı olarak başlatılan takibe süresinde yapılan yetki itirazı üzerine …. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/6 Esas 2014/15 Karar sayılı ilamı ile ….İcra Müdürlüğünün yetkili olduğuna karar verildiği kararın 28/10/2014 tarihinde kesinleştiği alacaklı vekilinin 11/11/2014 tarihinde takip dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunduğu bu talep üzerine icra dosyasının ….İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek borçluya ödeme emri tebliğ edildiği görülmektedir.
Yetki itirazının kabulüne ilişkin mahkeme kararının kesinleşme tarihi olan 28/10/2014 tarihinden itibaren HMK 20. madde uyarınca 2 haftalık süre geçmeden 11.11.2014 tarihinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin başvuruda bulunulduğundan, ….İcra Müdürlüğünün 2014/452 Esas sayılı takip dosyası yetkisiz icra dairesi olan …. İcra Müdürlüğünün 2014/9 Esas sayılı takibin devamı niteliğinde olup mahkemece takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
O halde mahkemesince şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.