20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklının gösterdiği yerde İcra Müdürlüğünce haciz yapılmak zorunda

8. Hukuk Dairesi         2016/19187 E.  ,  2019/10830 K.

 alacaklının gösterdiği yerde İcra Müdürlüğünce haciz yapılmak zorundadır. Haciz sırasında üçüncü kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulursa tutanağa geçirilerek istihkak prosedürüne göre işlem yapılması gerekmektedir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş olup hükmün şikayet eden davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Şikâyet eden alacaklı vekili, haciz mahallinde hazır bulunan borçlunun oğlu tarafından demirbaşların kiralandığı iddiasında bulunulduğunu, bu iddia üzerine icra memurunun haciz talebini reddettiğini, oysa ki icra memurunun haciz işlemini yaparak diğer tarafın istihkak iddiasını haciz zaptına yazması gerekirken haciz talepleri reddedilerek haczin sonlandırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, 05.05.2015 tarihli haciz taleplerinin reddine ilişkin kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, her ne kadar 05.05.2015 tarihli haciz sırasında memurlukça borçlunun oğlunun kira sözleşmesi sunması üzerine alacaklı vekilinin haciz talebi reddedilerek haciz işlemi yapılmamış ise de; aynı adreste 11.05.2016 tarihinde haciz yapılmış olduğu, bu nedenle şikayetin konusuz kaldığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm, şikayet eden alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İcra Müdürlüğü işleminin iptal istemine ilişkin şikâyet başvurusudur.
… 22. İcra Müdürlüğünün 2013/9752 Esas sayılı takip dosyasında borçlu aleyhine ilamsız takip başlatılmıştır. 5.5.2015 tarihinde haciz için gidildiğinde borçlunun oğlu, evde bulunan eşyaların ev sahibine ait olduğunu, eşyaların haczedilemeyeceğini beyan etmiş, icra memuru tarafından kira sözleşmesine bakılarak, haciz mahallinde bulunan eşyaların borçluya ait olmadığından bahisle alacaklı vekilinin talebi reddedilmiş, haciz işlemi yapılmamıştır. Ne var ki, alacaklının gösterdiği yerde İcra Müdürlüğünce haciz yapılmak zorundadır. Haciz sırasında üçüncü kişi tarafından istihkak iddiasında bulunulursa tutanağa geçirilerek istihkak prosedürüne göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu durumda, sonradan yapılan haciz gerekçe gösterilerek şikayet talebinin reddedilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet eden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 03.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.