24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Belediyenin gösterdiği mallar dışındaki mallarda haczedilebilir

12. Hukuk Dairesi         2019/12929 E.  ,  2019/18074 K.

Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194-2015/55 sayılı olup, Resmi Gazete’nin 26.06.2015 tarih ve 29398 sayısında yayımlanan kararı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinin “…ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ve ikinci cümlesinin “…veya kamu hizmetlerini aksatacak…” ibareleri ile 6552 sayılı Kanun’un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
5393 sayılı Yasa’nın 15/son maddesinin, haciz işleminin sadece gösterilen mal üzerine uygulanacağına dair kısmının iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gözetilmek suretiyle belediye mallarının haczi mümkündür. İcra müdürlüğü, borçlunun gösterdiği mallar dışında kalan alacaklının talep ettiği diğer mallar üzerine de haciz uygulamak zorundadır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile takipte, borçlu …’nın icra mahkemesine başvurusunda, mal beyanında bulunulmasına rağmen alacak miktarını aşacak şekilde taşınmazlara ve banka hesaplarına haciz konulduğunu, haczedilen taşınmazların 6306 sayılı Kanun kapsamında afet riski altında olması nedeni ile haciz konulamayacağını, ayrıca belediye mallarının devlet malı olması nedeni ile haczedilemeyeceğini ileri sürerek hacizlerin fekkini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, bir kısım taşınmazlar yönünden haciz konulmasına ilişkin 16.05.2017 tarihli memur işleminin kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmüştür.
Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194-2015/55 sayılı olup, Resmi Gazete’nin 26.06.2015 tarih ve 29398 sayısında yayımlanan kararı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinin “…ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ve ikinci cümlesinin “…veya kamu hizmetlerini aksatacak…” ibareleri ile 6552 sayılı Kanun’un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
5393 sayılı Yasa’nın 15/son maddesinin, haciz işleminin sadece gösterilen mal üzerine uygulanacağına dair kısmının iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gözetilmek suretiyle belediye mallarının haczi mümkündür. İcra müdürlüğü, borçlunun gösterdiği mallar dışında kalan alacaklının talep ettiği diğer mallar üzerine de haciz uygulamak zorundadır.

Öte yandan, borçlu belediyenin haczedilen taşınmazların 6306 sayılı Kanun kapsamında kaldığı iddiasına ilişkin temyiz aşamasında yapılan araştırmalara binaen dosya arasına alınan …. Bakanlığı’nın 22.08.2019 tarihli ve…. Dairesi’nin 09.12.2019 tarihli cevabi yazılarına göre dava konusu taşınmazların haczine engel teşkil eden bir durumun mevcut olmadığı, ayrıca taşınmazlar hakkında 6306 sayılı Kanun’da bahsi geçen “tahsis” durumunun söz konusu olmadığı ve cebri icraya engel teşkil eden herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı anlaşılmıştır.
O halde; alacaklının, borçlu belediyenin mal beyanında bildirdiği mallar dışındaki mallarının da haczini isteyebileceği anlaşılmakla, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 09.11.2017 tarih ve 2017/1708 E. – 2017/1721 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Gaziosmanpaşa İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.06.2017 tarih ve 2017/582 E. – 2017/583 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 18/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.