20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Zamanaşımının kesilmesi için masraf da yatırılmalı

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK'nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haciz yapılan 26.07.2012 tarihi ile 29.01.2016 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çekin ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle geçerli olan 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur.

12. Hukuk Dairesi         2020/632 E.  ,  2020/1122 K.

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haciz yapılan 26.07.2012 tarihi ile 29.01.2016 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çekin ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle geçerli olan 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bir adet çeke dayalı olarak başlatılan icra takibinde borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra çekin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek İİK’nun 71/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılması talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesince, her ne kadar asıl takip dosyası içerisindeki alacaklı talepleri esas alınarak ilk derece mahkemesince 26.07.2012 ile 29.01.2016 tarihleri arasında takibe dayanak çekin 3 yıllık zamanaşımına uğradığı belirtilmişse de; icra müdürlüğünün cevabi yazısı uyarınca 06.12.2013, 16.09.2014 ve 20.01.2015 tarihli UYAP sistemi üzerinden yapılan haciz talepleri kapsamında takibe dayanak çek için takibin kesinleşmesinden sonra 3 yıllık zamanaşımının dolmadığının anlaşıldığı belirtilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 59. maddesinde “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62. maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder” hükmüne yer verilmiş olup, aksi halde talep hükümsüz kalır.
Somut olayda, 10 örnek ödeme emri borçluya 25.05.2012 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Alacaklının, UYAP sistemi üzerinden talep edildiğini iddia ettiği ilgili işlemlere ilişkin takip dosyasında herhangi bir talep ve karar evrakına rastlanmamış ise de UYAP’tan yapılan sorgulamada alacaklının talepte bulunduğu açık olmakla icra müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli cevabi yazısında “bu talepler için dosyaya bir masraf yatırılmadığı gibi UYAP sistemi üzerinden taşınmaz haczi talebi için taraflarınca herhangi bir müzekkere yazılmadığının” bildirildiği görülmektedir. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haciz yapılan 26.07.2012 tarihi ile 29.01.2016 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çekin ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle geçerli olan 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur.
O halde, 26.07.2012 ile 29.01.2016 tarihleri arasında zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığından, bölge adliye mahkemesince alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve şikayetin reddi şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 09.05.2018 tarih ve 2017/2577 E. ve 2018/1068 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 11.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.