30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

çek zamanaşımı

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haciz yapılan 26.07.2012 tarihi ile 29.01.2016 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çekin ibraz süresinin bitim tarihi itibariyle geçerli olan 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur.