13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Aracın hurda olarak veya yedek parça olarak satışında KDV oranı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı:35672403-010.01[130-17-4-1-07-2014-02]-12502/09/2014
Konu:Aracın hurda olarak veya yedek parça olarak satışında KDV oranı 

           

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … adına kayıtlı … plakalı aracın …  4.İcra Müdürlüğünün 2014/914 esas sayılı 04.06.2014 tarihli talimatı ile hurda ve yedek parça olarak yapılacak satış işleminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Aynı Kanunun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde;  hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Araçların Hurdaya Çıkarılması” başlıklı 39 uncu maddesinde;

            -Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar ve devir veya nakil ile hurdaya ayırma işlemi bir arada yapılacak araçlarda, sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine, muayeneye tabi tutulmadan,

            – Ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıpranma nedeni ile trafik emniyeti bakımından muayene istasyonlarınca tehlikeli olacakları tespit edilenlerin ise yetkililerin talebi üzerine, ilgili vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi alındıktan sonra,

            hurdaya çıkarılacağı, bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt konulacağı ve tescil belgesi sahiplerine verileceği, trafik belgesi ile tescil plakalarının geri alınarak iptal edileceği, hurdaya ayrılmış olan taşıtların, onarımla  yenilenseler bile tescil edilemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, bilirkişi raporunda araç vasfı taşımadığı belirtilen … plakalı aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hurdaya çıkarılması işlemi gerçekleşip, tescil edildikten sonra hurda olarak satış işlemi ve aracın parçalanması suretiyle oluşan ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olmayan malzemelerin satışı  KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV’den istisna olup, yedek parça olarak kullanılmaya elverişli malzemelerin satışı ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.