26 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA DAİRELERİBAŞKANLIĞI’NIN KDV BEYANNAMESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜ

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI KDV BEYANNAMESİ HAKKINDAKİ GÖÜRÜŞÜ

İcra dairelerince yapılan satışlarda, müzayede mahali olması nedeni ile KDV alınması gerekmektedir. Bununla birlikte ihale başlangıç bedeli KDV dahil edilmeksizin belirlenerek mahcuz satışa çıkarılmakta, ihale neticesinde en yüksek teklifi vererek malı almaya hak kazanan ihale alıcısının vermiş olduğu teklif miktarına da KDV dahil edilmemektedir. İhaleye itiraz edilmemesi veya ihaleye yapılan itirazın kesin olarak sonuçlanması neticesinde mal teslim edilmekte, ihale kesinleşmeden teslim işlemi gerçekleştirilmemektedir. İcra dairelerinde yapılan ihaleler nedeniyle alınması gereken KDV’nin teslime hak kazanılması ile birlikte tahsili mümkün hâle gelmekte olup ihale bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanmaktadır.
İcra satışlarında ihale bedelinin tahsili ile KDV’nin tahsili farklı zamanlarda gerçekleşmektedir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen “en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyanname verilmesi gerektiği” yönündeki düzenlemede yer alan “tahsil edilen bedel” ibaresinden anlaşılması gereken ihale bedeli olmayıp ihalenin kesinleşmesi sonrasında teslim işlemi yapılırken ihale katılımcısından alınması gereken katma değer vergisidir.
KDV’nin tahsil edilebilir hâle gelmesi durumunda icra dairelerince mükellef sıfatıyla satışa ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenlenmektedir. Beyannamenin 11’inci maddesinde yer alan “bedelin tahsil edildiği tarih” ifadesi ile kastedilen yukarıda izah edildiği üzere ihale katılımcısından alınması gereken KDV bedelinin tahsil edildiği tarih olup, uygulamada bu maddenin doldurulması sırasında ihale bedelinin tahsil edildiği tarihin yazılmış olması beyannamenin yanlış doldurulması sonucunu doğurmaktadır. İhale bedelinin tahsil edildiği tarihin KDV’nin tahsil edildiği tarihten daha önceki bir tarih olması nedeniyle de vergi dairelerince özel usulsüzlük cezaları kesilebilmektedir.
Bu itibarla; beyannamenin doldurulması sırasında ihale alıcısı tarafından KDV’nin yatırılması amacıyla icra dairesine müracaat edildiği tarihin veya KDV’nin icra dairesince tahsil edildiği tarihin yazılması, KDV’nin yatırılarak makbuzun icra dairesine sunulması veya ulaşması hâlinde ise süresi içerisinde yatırılıp yatırılmadığı hususuna dikkat edilmesinin fayda sağlayacağı ve icra dairelerine kesilecek cezaların önüne geçeceği düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesi ile yazımızın yargı çevresindeki icra dairelerine duyurulmasını rica ederim.