13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KDV ORANINI BELİRLEME ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRDİĞİNDEN BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLMELİ

  1. Hukuk Dairesi 2016/3767 E. , 2016/19874 K.

KDV’ye ilişkin uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektirmekte olup, mahkemece gerektiğinde şikayete konu araç üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi de yapılmak suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.
O halde mahkemece, ihale konusu araç üzerinde keşif yapılmak ve vergi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle uygulanması gerekli KDV oranının Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde kesin olarak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi ihale alıcısının, ihale konusu araç ile ilgili KDV oranının %1 olması gerekirken %18 olarak hesaplandığını ileri sürerek işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; dosya üzerinden yapılan inceleme ile “satışa esas ilanda KDV oranının %18 şeklinde belirtildiği, ihale alıcısının bunu bilerek satışa girdiği, satış sonrası KDV oranının %1 olması gerektiğini iddia etmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, zira satışın % 1 üzerinde yapılması halinde ihaleye katılımın daha çok olacağı” gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup, bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayet yolu ile ileri sürülebilir.
Diğer yandan, KDV’ye ilişkin uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektirmekte olup, mahkemece gerektiğinde şikayete konu araç üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi de yapılmak suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.
O halde mahkemece, ihale konusu araç üzerinde keşif yapılmak ve vergi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle uygulanması gerekli KDV oranının Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde kesin olarak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken
, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.