20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Aracın noter satışı ile alındığı iddiası istihkak prosedürü ile çözümlenmeli

12. Hukuk Dairesi         2015/8838 E.  ,  2015/18356 K.

üçüncü kişiye ait borç sebebiyle haczedilen 20 NN 087 plakalı aracı 2001 yılında noter satış sözleşmesi ile satın aldığını ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetçinin haczi öğrenme tarihi 2008 yılı olmasına rağmen İİK’nun16/1. maddesindeki yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayetçi 3.kişinin iddiası, istihkak davası niteliğinde olup, uyuşmazlığın istihkak prosedürü içinde çözümlenmesi gerekir

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi 3.kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda, üçüncü kişiye ait borç sebebiyle haczedilen 20 NN 087 plakalı aracı 2001 yılında noter satış sözleşmesi ile satın aldığını ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetçinin haczi öğrenme tarihi 2008 yılı olmasına rağmen İİK’nun16/1. maddesindeki yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayetçi 3.kişinin iddiası, istihkak davası niteliğinde olup, uyuşmazlığın istihkak prosedürü içinde çözümlenmesi gerekir
ken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Şikayetçi 3.kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.