25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 40. MADDE TAKİP DURUR İSE HACİZLERDEN GELEN PARALARIN ÖDEMESİ DE DURURUR

12. Hukuk Dairesi         2019/14304 E.  ,  2020/6339 K.

İİK md. 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; takibin durması gereken bu dönemde takip işlemi yapılamayacağından haczedilerek icra dosyasına gönderilen kira bedelllerine ilişkin ödemelerin bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu hakkında yürütülen ilamlı icra takibinde; borçlunun, takibin konusu olan ilamın bozulması sebebiyle takibin durdurulmasından sonra haciz kesintisi yapılamayacağını ileri sürerek icra müdürlüğünün aksi yöndeki 1.06.2018 tarihli kararının kaldırılması ile durdurma kararından sonra yapılan kesintilerin durdurulması ve yatırılan kira bedellerinin de kendisine iade edilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulü ile bozma ilamının dosyaya sunulduğu tarihten itibaren yatırılan paraların iadesine karar verildiği, bu karara karşı alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince kira bedelinin iadesi talebinin haczin kaldırılması talebi mahiyetinde olduğu, durdurma kararından önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırdığı ve şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 40. maddesinin 1. ve 2. fıkrası “Bir ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
Somut olayda takip dayanağı … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/418 Esas, 2014/497 Karar sayılı ilamının, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 26.05.2015 tarih 2015/4365 Esas, 2015/5860 Karar sayılı ilamı ile bozulduğu, bundan sonra alacaklının 16.02.2018 tarihinde borçlunun Vera Isıtma … Ltd. Şti nezdindeki kira alacaklarının haczedilmesi talebi doğrultusunda üçüncü kişiye 14.03.2018 tarihinde haciz müzekkeresi gönderildiği, bundan sonra borçlunun takibin dayanağı olan ilamın bozulması sebebiyle hacizlerin kaldırılması istemiyle icra müdürlüğüne başvurduğu, icra müdürlüğünce 27.03.2018 tarihli kararla takibin durdurulmasına ancak hacizlerin kaldırılması isteminin reddine karar verildiği, bu karara karşı borçlu tarafından şikayet yoluna başvurulduğu; Gebze 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih, 2018/131-155 E.K. sayılı ilamı ile şikayetin reddine karar verildiği ve bu kararın 19.06.2018 tarihinde istinaf yoluna başvurulmadığından kesinleştiği, 2.05.2018 tarihinde Vera Isıtma … Ltd. Şti tarafından icra dosyasına 19.000 TL kira bedelinin gönderildiği ve bundan sonraki ödemelerin de aynı hesaba gönderileceğinin bildirildiği görülmüştür.
Bu halde, bölge adliye mahkemesince, takip, İİK md. 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; takibin durması gereken bu dönemde takip işlemi yapılamayacağından haczedilerek icra dosyasına gönderilen kira bedelllerine ilişkin ödemelerin bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 371. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek hailinde iadesine, HMK’nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 06/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.