24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Bankalar Rehinli Menkul Malları Alacağa Mahsuben almaları halinde İhale Damga Vergisi ve KDV ‘den muaf değil

12. Hukuk Dairesi         2015/3081 E.  ,  2015/10654 K.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 ila 17.maddeleri arasında düzenlenen muafiyetlerin, araç ihalesini kapsamadığı anlaşılmakla, mahkemece, alacaklının Katma Değer Vergisi alınmaması yönündeki şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken;

12. Hukuk Dairesi         2015/3081 E.  ,  2015/10654 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi banka icra mahkemesine başvurusunda; rehinli olan … plaka sayılı aracı 07.08.2014 tarihli açık artırmada alacağa mahsuben satın aldığını, KDV ve Damga Vergisinden muaf olduğunu ileri sürerek şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
1- KDV’ne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde; “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler Katma Değer Vergisine tâbidir” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un 1. maddesinin (d) bendinde de, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların Katma Değer Vergisine tâbi olduğu hükme bağlanmıştır. 19. maddenin birinci bendinde ise; “Diğer kanunlardaki vergi muafiyet ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir” hükmü öngörülmüştür. Yasa koyucu Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. ve sonraki maddelerinde, Kanunun 1. maddesine göre KDV’den sorumlu olanlarla ilgili olarak bazı hallerde muafiyete ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Madde sıralamasına göre KDV den istisna tutulan işlemler şu şekilde sıralanabilir:
1. Mal ve Hizmet İhracı (mad.11)
2. Araçlar, Kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlar (mad.13)
3. Transit taşımacılık (mad.14)
4. Diplomatik istisnalar (mad.15)
5. İthalat istisnası (mad.16)
6.Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar (mad.17)
Somut olayda, alacaklı bankanın, borçlu hakkında başlattığı takipte, borçluya ait taşınırı (… plaka sayılı aracı) alacağına mahsuben satın aldığı anlaşılmıştır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 ila 17.maddeleri arasında düzenlenen muafiyetlerin, araç ihalesini kapsamadığı anlaşılmakla, mahkemece, alacaklının Katma Değer Vergisi alınmaması yönündeki şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken; istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
2-Damga vergisine yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanunun 8.maddesi ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun, damga vergisinden istisna edilen işlemleri kapsayan (2) sayılı tablosuna 35 numaralı fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar, damga vergisinden istisna tutulmuştur.5422 sayılı Kanun, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 36. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmış ise de, 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 1/5.maddesindeki; “Diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibariyle bu Kanuna yapılmış sayılır” düzenlemesi karşısında, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun 35. fıkrasına yapılan atfın, 5520 sayılı Kanunun 5.maddesine yapıldığının kabulü gerekir.5520 sayılı Kanunun 5/1-f maddesi gereğince; “Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devri….”, istisna kapsamında sayıldığına göre, anılan istisnanın araç ihalesini kapsamadığı, bu haliyle alacağa mahsuben aracı satın alan bankanın damga vergisinden muaf olmadığı anlaşılmaktadır.O halde mahkemece, damga vergisine yönelik şikayetin de reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : 3.kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.