20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BEDEL OLSA BİLE HÜKÜM TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTAN KAYNAKLI İSE KESİNLEŞMDEN İNFAZ EDİLEMEZ

takip dayanağı ilamda her ne kadar bedele hükmedilmiş ise de, uyuşmazlığın özünde ayni hakka ilişkin mülkiyet ihtilafı olduğundan ve ilamda taşınmazın aynı tartışıldığından, bu ilam kesinleşmeden infaz edilemez.
  1. Hukuk Dairesi 2021/3801 E. , 2021/8226 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İlamlı icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; takibe dayanak ilamın muris muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davasına ilişkin olduğu, ilamın henüz kesinleşmediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, takibe konu ilamda bir kısım taşınmazların tapu kaydının iptali ile tesciline karar verildiği, 103 ada 3 parsel için ise tazminata karar verildiği, dava dilekçesinde de bu taşınmaz yönünden tapu iptal ve tescil istenmeden doğrudan tazminat talep edildiği, alacaklı taraf yalnızca hükmedilen bu tazminat yönünden icra takibi başlattığı, söz konusu tazminat kararı taşınmazın aynına ilişkin olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği, ilk derece mahkemesi kararına karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin 10. Hukuk Dairesinin 10.02.2021 tarih ve 2019/2097 E. – 2021/333 K. sayılı kararı ile istinaf talebinin esastan reddine hükmolunduğu görülmektedir.
HUMK’nun 443/4. maddesi (HMK’nun 367/2. maddesi) gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tâbidir. İlamda yer alan tüm alacak kalemlerinin ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceği belirgin olmakla, ilam kesinleşmeden, eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamayacaktır. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı, ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kesinleşmeden, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm bölümü de infaz ve icra takibine konu edilemez (HGK’nun 5.10.2005 T., 2005/12-534 E.-2005/554 K.).
Somut olayda; takibe dayanak Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/185 Esas ve 2017/467 Karar sayılı ilamında, davacı tarafça muris muvazaası nedeni ile 107 ada 67, 68 ve 70 parseller ile 104 ada 2 parsel sayılı taşınmazların tapusunun iptali ile miras hissesi oranında davacı adına tesciline, 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi itibariyle davacının hissesine düşen bedelin ilgili davalı tarafından davacıya ödenmesine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verilerek 107 ada 67, 68 ve 70 parseller ile 104 ada 2 parsel sayılı taşınmazların hissesi oranında davacı adına kayıt ve tesciline, 103 ada 3 parsel sayılı taşınmaz yönünden ise “88,660,16 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiştir.
Somut olayda takip dayanağı ilamda her ne kadar bedele hükmedilmiş ise de, uyuşmazlığın özünde ayni hakka ilişkin mülkiyet ihtilafı olduğundan ve ilamda taşınmazın aynı tartışıldığından, bu ilam kesinleşmeden infaz edilemez.
O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda borçlunun şikayetinin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar ve bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi isabetsiz olup bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin 10. Hukuk Dairesinin 10.02.2021 tarih ve 2019/2097 E. – 2021/333 K. sayılı kararının, (KALDIRILMASINA), Hatay İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02.05.2019 tarih ve 2018/756 E.-2019/361 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 30/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.