25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunlu bulunmamaktadır

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/24669 KARAR NO : 2011/30913

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu hakkında ilamlı takip yapılmış, 10.03.2011 tarihinde Şanlıurfa SGK hesaplarına haciz konulmuştur. Borçlu, takibin iptali için Diyarbakır 2. İcra Mahkemesine başvurmuş, mahkemenin 06.09.2011 tarih ve 2011/98-300 sayılı kararı ile şikayet kabul edilerek takibin iptaline karar verilmiştir. Borçlu vekilinin, kararı ibraz ederek haczin kaldırılması ve bloke paranın iadesine yönelik talebinin icra dairesince reddedilmesi üzerine icra mahkemesine yapılan şikayette mahkemece, icra mahkemesi kararının kesinleşmediği, haczin kaldırılmasına ilişkin diğer icra mahkemesine yapılan şikayetin Yargıtay incelemesinde olduğu, temyiz incelemesinin sonucunun beklenmesi gerektiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
İİK. nun 363 ve sonraki maddelerinde, icra mahkemesince verilecek kararlardan temyizi kabil olanlar belirlenmiş, bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunlu bulunmamaktadır. Somut olayda Diyarbakır 2. İcra Mahkemesinin 06.09.2011 tarih ve 2011/98-300 sayılı kararı ile takibin iptaline karar verildiğine göre, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.