5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlunun Kimlik Bilgilerinin Tespiti Red Kararı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Borçlu hakkındaki icra takibinin dayanağı malik olduğu taşınmazın Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklı borcunun olması sebebiyle aşağıda bildirdiğimiz tapu bilgilerine göre borçlunun kimlik bilgilerinin gönderilmesi için ….. Tapu Müdürlüğüne UYAP sistemi üzerinden müzekkere yazılması” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
5490 sayılı Kanunu’nun 9. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28.. Maddesi ve YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’nin Esas No :2013/11865 Karar No:2013/14563 kararları, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/33180-2016/13366 E.K. Sayılı ilamı uyarınca özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.