24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Şubenin taraf ehliyetinin sınırı

12. Hukuk Dairesi         2012/28022 E.  ,  2013/3741 K.

“…ilgili banka şubesinin kendileriyle ilgili işlemlerde dava açma ehliyeti vardır...”

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)
TARİHİ : 13/01/2012
NUMARASI : 2011/35-2012/3

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi banka vekili, kendilerine gönderilen 600 TL güvence bedelinin ödenmesi ve borçlunun müşteri bilgilerinin verilmesi yönündeki müdürlük işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece Türk Ekonomi Bankası Alanya Şubesinin tüzel kişiliği olmadığı, dolayısıyla da dava ve taraf ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İcra müdürlüğünce şikayetçi Türk Ekonomi Bankası Alanya Şubesi’ne ilgili müzekkerelerin gönderildiğinin iddia olunması karşısında işlemlerin anılan bankanın Alanya Şubesinden yapılacağı, dolayısıyla da ilgili banka şubesinin kendileriyle ilgili işlemlerde dava açma ehliyeti vardır. Mahkemece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken  yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/02/2013  gününde oybirliğiyle karar verildi.