25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklı mirasçıların tamamına veya bir kısmına karşı takibe devam edip alacağın tamamını talep edebilir

12. Hukuk Dairesi         2013/27022 E.  ,  2013/33535 K.

TMK’nun 641. maddesi gereğince paylaşımdan önce mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. MK’nun 681. maddesi gereğince de mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar. TMK’nun 682. maddesindeki miras payı oranında ödemeyle yükümlülük üçüncü kişilere karşı değil, mirasçıların birbirlerine karşı rücu haklarına ilişkin bir düzenlemedir. Murisin mirasını reddetmeyen her bir mirasçı, murisin borçlarından müteselsilen ve müştereken sorumludur.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Halfeti İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/12/2012
NUMARASI : 2012/3-2012/12

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, borçlu muris H.E.’ın ölümü üzerine mirasçılarına karşı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı, mirasçı S.E.’ın sorumlu olduğu miktarın ödeme emrinde  gösterilmediğini senetteki imzayı ve borcu kabul etmediğini beyan ederek ödeme emrinin iptalini ve imza incelemesi yapılmasını talep ettiği, mahkemece ödeme emrinde miras payı  oranında borç miktarının gösterilmediği gerekçesiyle iptaline karar veriildiği görülmüştür.
TMK’nun 641. maddesi gereğince paylaşımdan önce mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. MK’nun 681. maddesi gereğince de mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar. TMK’nun 682. maddesindeki miras payı oranında ödemeyle yükümlülük üçüncü kişilere karşı değil, mirasçıların birbirlerine karşı rücu haklarına ilişkin bir düzenlemedir. Murisin mirasını reddetmeyen her bir mirasçı, murisin borçlarından müteselsilen ve müştereken sorumludur.
O halde mahkemece mirasçıların sorumlu oldukları miktarların ödeme emrinde gösterilmesi gerektiğine ilişkin şikayetin reddi ile sair itirazların incelenmesine geçilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ödeme emrinin iptaline karar  verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.