13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçluya intikal etmemiş miras hissesine haciz

12. Hukuk Dairesi         2018/8814 E.  ,  2018/7214 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, borçlu … aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde borçlunun vefaat eden babası … adına kayıtlı olan, … İlçesi, … Mah. … Parsel 1/4 hissesine, … Parsel 1/2 hissesinde, … Parsel 1/2 hissesinde, … Parsel 1/4 hissesinde, … Parsel 1/2 hissesinde, … Parsel 1/2 hissesinde, … Parsel 1/4 hissesinde, … Parsel 1/1 hissesinde; borçluya intikal etmemiş miras hissesine haciz konulduğu, alacaklının 04.04.2016 tarihli talebi üzerine, icra müdürünün borçluya intikal eden taşınmazlardaki borçlu hissesinin satışının ne şekilde yapılacağının İİK: 121 ve 122 maddeleri gereği sorulması ve veraset ilamı çıkarılması ile izalei şuyuu davası açabilmek için yetki belgesi talebinde bulunulmuş olması nedeniyle dosyanın icra mahkemesine gönderildiği, mahkemece İİK’nun 94/2. maddesi uyarınca, borçluya intikal eden mülkiyet veya diğer ayni hakkın borçlu namına tescili isteğinin icra müdürlüğüne yapılması ve bu hususta icra müdürlüğünce yetki verilmesi gerektiğinden bahisle talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 121. maddesi “Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazımgelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar.
İcra mahkemesi, yerleşim yerleri malüm olan alakadarları davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir” şeklinde düzenlenmiştir.
İİK’nun 121.maddesindeki yola başvurulmadan terekedeki elbirliği halinde tasarruf edilen bir malın borçlu mirasçının borcundan dolayı satılması mümkün değildir.
O halde mahkemece, alacaklının talebinin kabulü ile İİK’nun 121/2. maddesinde öngörülen tedbirlere hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.