23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

e-satış portalı üzerinden yapılan fahiş teklifin akibeti

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/1249 KARAR NO : 2014/5305

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Akçaabat İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/12/2013
NUMARASI : 2013/79-2013/99

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda; 2010 model Mitsubishi Lancer marka aracın 30.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldığını, pey yatırarak Uyap e-satış portalı üzerinden açık artırmaya katıldığını, teklif olarak 23.100 TL yazacakken sehven 230.100 TL teklifte bulunduğunu, hatanın düzeltilmesi için Uyap üzerinden email gönderdiğini, ihaleden hemen önce icra müdürlüğüne başvurmasına karşın sonuç alamadığını ve daha fazla teklif veren çıkmadığından ihalenin kendisine bırakıldığını ileri sürerek satışın iptalini istemiş, mahkemece, icra müdürlüğü işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İhaleye konu aracın muhammen bedeline göre e-satış portalı üzerinden yapılan 230.100 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerekir. Şikayetçinin, açık artırmaya geçilmeden önceki başvurusu da bu yöndedir.
Bu durumda mahkemece, maddi hata sonucu böyle bir bedelin ortaya çıktığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/02/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.