25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU HARÇ

9. Hukuk Dairesi         2020/2616 E.  ,  2020/10700 K.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 06/10/2020 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına vekili Avukat … ile karşı taraf … adına vekili Avukat Duygu Tokcan geldi. Diğer davalılar adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, davalı … yararına takdir edilen 2.540,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, davacı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu … harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 06/10/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.