24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VARLIK ŞİRKETİ BARO PULU VE VEKALET SURET HARCI KARARI

Varlık şirketi vekilinin vekaletnamesi ve talebi dosyamıza geldi.
Talep ve dosya incelendi ;
Suret harcının yatırılmadığı anlaşılmak,
YArgıtay 12. Hukuk Dairesinin 2023/6018 Esas ve 2023/7302 Karar Sayılı Kararları “…5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesindeki düzenlemede “muaflıktan” değil “istisna”dan söz edilmekte olup, varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemleri ve bununla ilgili olarak düzenlenen kağıtları, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre ödenecek harçlardan, maddede sayılan diğer vergilerden ve kesintilerden istisna tutmuştur.
Görüldüğü üzere, bu hüküm varlık yönetim şirketlerinin vergiden istisna olacağı halleri istisna kurumunun doğasının da gereği olarak kendilerinin yaptıkları işlemlerden ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan dolayı, hükümde sayılan kanunlar uyarınca vergi, harç veya kesinti borçlusu durumunda bulunacakları hâllerle sınırlamıştır. Somut olayda, temyiz eden Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.’nin yaptığı bir işlem veya bununla ilgili düzenlenmiş bir kağıt söz konusu olmadığından kendisinin ya da işleminin harçtan istisna veya muafiyetinin bulunmadığının kabulü gerekir. Hukuk Genel Kurulunun 03.12.2008 tarihli ve 2008/12-715 E. – 2008/717 K. sayılı kararı da bu yöndedir.
Ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçdan müstesna işlemler” başlıklı 13. maddesinde, bu maddede yazılı mevzuların harçtan istisna olduğu belirtilmiştir. Konunun bu maddede sayılan mevzulardan olmadığı açıktır. Yine aynı Kanunun “Harçtan müstesna tutulan işlemler” başlıklı 59. maddesine göre değerlendirme yapıldığında uyuşmazlığın harçtan müstesna tutulan işlemlerden olmadığı da belirgindir
Davalı Gelecek Varlık Yönetim Şirketi’nin temyiz itirazlarının incelenebilmesi için 6100 Sayılı HMK 366. madde yollamasıyla HMK’nın 344/1 ve HMK’nın 346/2 maddelerine göre işlem yapılarak temyiz harç ve masraflarının tamamlatılması gerekmektedir. Harçlar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca eksik harç tamamlanmadıkça müteakip işlemler yapılamaz. Mahkemece temyiz karar harcının 7 günlük kesin süre verilerek tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir…” şeklinde karar verildiğinden,
Baro pulu harcının/masrafının yatırılmadığı anlaşılmakla;
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18.maddesinde de sözü edilen “yetki belgesi” nin “bir vekaletnameye dayanılarak çıkarılması ve vekaletname hükmünde olması” nedeniyle,
Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 2013/9266 Esas ve 2013/8962 Karar sayılı kararlarında ve bir çok yüksek yargı içtihadında “Vekaletname ve örneklerine Türkiye Barolar Birliği pulunun yapıştırılmasına ilişkin uygulama, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 02.05.2001 gün ve 4667 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi hükmüne dayalıdır. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında, aynen “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örnekleri kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.” hükmünü taşımaktadır. Söz konusu yasa hükmünün açık ifadesine göre, vekaletname ve örneklerine pul yapıştırma yükümlülüğü vekil edene değil, vekaletnameyi (ya da yetki belgesini) ilgili makama sunan avukata aittir.” şeklinde karar verildiğinden,
Hali hazırda dosyamıza yetki belgesine istinaden suret harcı ve vekalet pulu harcı yatırılmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Vekalet pulu ve Suret harcı yatırıldığında ve talebini tekrarladığında vekaletnamenin ve talebin belgesinin işleme alınmasına,
İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALİ TAT- icraguncesi.comhttp://icraguncesi.com