24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN RIZAEN SATIŞ TALEBİ HAKKINDA KARAR

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka-nunun 111/a maddesi uyarınca rızai satış yetkisi talebinde bu-lunduğu anlaşıldı. Ancak halihazırda rızaen satış talep edilen mahcuz malın kıymet takdirinin yapılarak kıymet takdirinin kesinleşmediği anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 111/a-1. Maddesi “Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini dur-durarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mah-kemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez ” şeklinde düzenlendiğinden,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 111/a-2 . Maddesi “Rı-zai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanı-na karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları topla-mından az olamaz.” şeklinde düzenlendiğinden,
2004 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmeliğin 7/3. Maddesi ” Sicile kayıtlı bir mal ile ilgili borçlunun rızaen satış talebinde bu-lunması üzerine icra müdürü, rızai satış talebinin ilgili sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri yapar.” şeklinde düzen-lendiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Kıymet takdiri 6.000,00.- TL kıymet takdiri avansının yatırılarak talep edilmesi halinde kıymet takdirinin yapılmasına,
2- 2004 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmeliğin 7/3. Maddesi gereği Rızai satış talebinde bulunduğuna ilişkin ilgili tapu müdür-lüklerine şerh için müzekkere yazılmasına,
3- Halihazırda Kıymet takdirinin kesinleşmemiş olup, kesinleşmesine müteakip alacaklı veya borçlunun takip ve talebi ile rızaen satış için borçluya borçluya on beş günlük süre verilmesine,
4- Müteakip iş ve işlemlere 1., 2. Ve 3. Sıradaki kararların yerine getirilmesi ile alacaklı veya borçlu tarafın takip ve talebi ile devam edilmesine,
5-İş bu kararın alacaklı ve borçlu tarafa tebliğine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Ha-kimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

Ali TAT- icraguncesi.com