18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Giderleri Tarifesine Göre Avans Tamamlanmadığından Satış Talebinin Reddi Kararı

Alacaklı vekilinin satış talebinde bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun Geçici 18 . Maddesi ” Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra hac-zedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla de-ğiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır. Ge-çiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişiklik-lerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulan-masına devam olunur.” şeklinde düzenlendiğinden,
Henüz elektronik satış uygulamasına geçilmeyen mahal-lerde hacizden itibaren altı ay olacağı, Elektronik satış uygu-lamasına geçilen mahallerde; haczin geçiş tarihinden önce ko-nulması durumunda altı ay, haczin geçiş tarihinden sonra ko-nulması durumunda ise yeni düzenleme uyarınca bir yıl ola-cağından,
2004 Sayılı İcra İflas Kanunun Geçici 18/3. fıkrasında “106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdi-ri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.” şeklinde düzenlendiğinden,
Satış tarifesinin Yürürlüğe giriş tarihinin 08/03/2022 ol-duğu dolayısı ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunun Geçici 18/3. Fıkrası uyarınca 08/03/2023 tarihine kadar satışa avansı tamam-lanmadığından satış talebi vaki olmamış sayılacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Talebin reddine,
  2. HMK.’nun 31. Ve 194. Maddesi gereği iş bu kara-rın gerekçesinin üzerinde hukuki delil gösterilerek talep halin-de talebin değerlendirilmesine,
  3. İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahke-mesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar veril-di.