20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEDBİRİN İHTİYATİ HACZE ETKİSİ

Borçlu vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
1)Talepler ve dosya safahatı;
a) Borçlu vekilinin “… 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/32 Esas sayılı dosyasında 22/01/2024 tarihli tensip tutanağı ile takibin olarak durdurulmasına karar verilmiş ve ekte sunulan tedbir kararı müdürlüğüne gönderilmiştir.
b) Mahkeme kararının verildiği 22/01/2024 tarihi itibari ile takip durdurulduğu, durdurma kararının verildiği ekte sunulan karar ile sabit olduğundan karardan sonra müvekkil aleyhine konulan tüm hacizlerin kaldırılmasını, bu hususta haciz konulan bankaya haczin fekkine ilişkin müzekkere yazılmasını talep ederiz…. ” şeklinde talepte bulunduğu ,
c) Alacaklı tarafın … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/24 D. İş Esas ve 2024/24 D. İş Karar sayılı ve 12/01/2024 tarihli ihtiyati haciz kararını Müdürlüğümüze 15/01/2024 tarihinde sunduğu ve 15/01/2024 infazını talep ettiği müdürlüğümüzce ihtiyati haciz kararının 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 261/1 . Maddesi uyarınca infazına karar verildiği ve uygulandığı,
d) İhtiyati hacizler uygulandıktan sonra … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 20274/32 Sayılı ve 23/01/2024 tarihli “borçlu Reja Treyler Römork Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yönünden dava sonuna kadar tedbiren durdurulması” yönündeki yazıları 23/01/2024 tarihinde saat 11. 56 ‘da müdürlüğümüze intikal ettiği,
Görüldü.
2) İlgili yasa ve yüksek yargı kararları;
a) 2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasası Madde 261/1 “Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur…. “
b) 2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasası Madde 266 “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

c) Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/1698 E. , 2018/7810 K. Sayılı kararlarında “….Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “İhtiyati haczin, İİK.’nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin” 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 esas 2000/94 karar sayılı; yine “ihtiyati haczin, Türk Ticaret Kanunu’nun 662.maddesinde zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılan takip talebi niteliğinin bulunmadığına ilişkin” 22.06.1968 gün ve 1967/805 esas, 1968/475 karar sayılı ilamlarında da açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, ihtiyati tedbir kararında, tedbirin, ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması/yapılmaması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez….”
3) Değerlendirme ;
a) … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/32 Esas sayılı tedbir yazıları “icra takibinin durdurulması” yönünde olduğu,
b) … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/32 Esas sayılı tedbir yazılarının “ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını da kapsar” şekilde yazılmadığı,
c) Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/1698 E. , 2018/7810 K. Sayılı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “İhtiyati haczin, İİK.’nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin” 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 esas 2000/94 karar sayılı kararları ihtiyati tedbir kararı ihtiyati hacizleri de kapsar şekilde verilmediği sürece ihtiyati hacizlerin etkilenmeyeceği belirtildiğinden,
d) Borçlu tarafça Müdürlüğümüze ihtiyati hacizleri de kapsar şekilde bir tedbir kararı sunulmadığından,
Borçlu tarafça Müdürlüğümüze 2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasası Madde 266 uyarınca ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı sunulmadığından,
e) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasasının 26. , 31. Ve 194. Maddesi gereği talepte bulunan tarafça talebini karşılayacak mevzuat veya içtihat sunulmadığından,
Yukarıdaki dosya safahatı, ilgili yasa hükümleri ve yüksek yargı içtihatları uyarınca aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1) Talebin bu aşamada reddine,
2) Borçlu tarafça ihtiyati hacizleri kapsar şekilde ve ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararı sunulduğunda ve talep edildiğinde taleplerin değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

ALİ TAT – icraguncesi.com icraguncesi.com