18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklıdan Haricen Tahsil Harcı Alınması

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı tarafın” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02.05.2019 tarihli ve 2018/7059 E. – 2019/7587 K. Sayılı kararı “Icra ve Iflas Kanunu’nun 15. maddesi ise, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacagını öngörmektedir. Alacağın haricen tahsil edilmesi yükümlülügü alacaklıya geçirmez.” ve “Alacaklı vekili; 30/9/2015 tarihinde haricen tahsil bildiriminde bulunmus olup, Icra Müdürlüğünce yapılması gereken is, yapılan ödemeleri dikkate alarak, varsa bakiye borç muhtırasının tahsil harcı da eklenmek suretiyle gönderilmesidir. Ancak yapılan hesaplamalarda bakiye borcun bulunmaması halinde ise; bunun tespit altına alınması ile tahsil harcının yükümlüsünün borçlu oldugu göz önüne alınarak tahsil harcı borçlunun borç hanesine eklendikten sonra bakiye harcın borçludan tahsilinden ibarettir… Bu dogrultuda; Icra Mahkemesince sikayetin kabulüne karar verilmek beraber 2.bentte “tahsil harcının alacaklıdan tahsili yönünde islem tesisine“ seklinde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.” hükmünü haizdir. (Karar ekte sunulmuştur)
Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası belirtilen dosyası borçlusundan, tahsil harcı hariç olmak ve tahsil harcı borçlu sorumluluğunda olduğundan ilgili harç borçlu tarafından müdürlüğünüze yatırılmak üzere muhtelif tarihlerde 2.500,00 TL haricen tahsilat yapılmıştır. Dosya hesabında haricen yapılan tahsilatların dikkate alınmasını saygılarımızla talep ederiz.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/4667 Esas, 2020/2171 K. “…borcun itiraz edilmeyen kısmının haricen ödenmesi nedeniyle, borçlu tarafından kabul edilen kısmın ferilerinin hesaplanması yönündeki taleplerinin icra müdürlüğünce reddedilerek, tahsil harcının alacaklı taraf-ça ödemesine ve 15 gün içinde ödenmediği takdirde vergi dairesine ala-caklı adına harç tahsil müzekkeresi yazılmasına dair icra müdürlüğünün 08/12/2017 tarihli işlemin iptalini talep etmiş, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiştir. Kararın alacaklı tarafça istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin kabulü ile, şikayetin kabulü-ne, 08/12/2017 tarihli müdürlük Kararının iptaline Karar verildiği görül-müştür…”
“…Dairemizce süre gelen içtihatlarında da bu kural uygulanmış ise de Hukuk Genel Kurulunun önüne gelen Dairemizle ilgili uyuşmazlıkta HGK’nun 22.9.2004 tarih ve 2004/12-491 Esas sayılı Kararı ile paranın tahsili anında devletin harçla ilgili kaybını önlemek Harçlar Yasasınun 128. maddesindeki memur mesuliyetini azaltmak amacı ile ilerde borçludan alınmak üzere tahsil anında tahsil harcının alacaklıdan tahsili gerekeceği-ne Karar verilmiştir. Dairemizce açıklanan nedenle yeniden oluşturulan içtihatlarında HGK Kararına uygun olarak tahsil harcının alacaklıdan tahsil edilebileceği görüşü benimsenmiştir. Ancak Harçlar Kanunun 32. madde-sinin söz konusu olmadığı hallerde dosya hesabı kapatılırken İİK.nun 12. maddesi gereğince borçlunun borcu, alacaklının ödediği tahsil harcı kadar devam edeceğinden alacaklının ödediği harç miktarı kadar takibe devam hakkı vardır.
O halde, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda incelenen ilk de-rece mahkemesi kararı isabetli olduğundan, HMK’nun 353/1-b-1. maddesi gereğince, istinaf isteminin esastan reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir…

Halihazırda beyan edilen haricen tahsilatların haricen tahsil harçlarının yatırılmadığı anlaşıldı.
492 Sayılı harçlar kanunun 27. Maddesinin 2. Ve 3. Maddesi ” Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.” şeklinde düzenlenmekle;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
İş bu karar tarihinden itibaren 56,75 .-TL harcın 15 gün içinde ödenmemesi halinde alacaklı hakkında harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,
Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra talep halinde yerine getirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.