25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Gerçek kişilere Tebligat Kanunu’nun 35.maddesi gereğince tebligat

12. Hukuk Dairesi         2016/24770 E.  ,  2017/15408 K.

dosyada daha önce yapılmış geçerli bir tebligat olmadan gerçek kişilere Tebligat Kanunu’nun 35.maddesi gereğince tebliğ yapılamaz.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; sair itirazları ile birlikte örnek 10 ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ileri sürerek usulsüz tebligat şikayetinde bulunduğu, mahkemece, tebliğ işleminin usulüne uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Tebligat Kanunu’nun 10/1.maddesine göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresi varsa, tebligat, Tebligat Yönetmeliğinin 16/2. maddesi gereğince şerh verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince yapılır. Takipte bildirilen adrese tebligat yapılamaz ve adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde de adres bulunmaz ise; yani muhatabın adresi meçhul ise, Tebligat Kanunu’nun 28.maddesi gereğince işlem yapılması gerekir. Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre gerçek kişilere tebligat yapılabilmesi için, aynı maddenin 2.fıkrasında açıkça belirtildiği üzere, dosyada usulüne uygun bir tebligat yapıldıktan sonra muhatabın adresini değiştirip yeni adresini bildirmemesi ve adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi gerekir. Yani, dosyada daha önce yapılmış geçerli bir tebligat olmadan gerçek kişilere Tebligat Kanunu’nun 35.maddesi gereğince tebliğ yapılamaz.
Somut olayda; ödeme emrinin; “… Mahallesi … …” adresi yazılarak tebliğe çıkarıldığı, adreste tanınmadığı gerekçesiyle evrakın bila ikmal iade edildiği, “… Mahallesi …Sokak… Sitesi…” adresine çıkartılan ikinci tebligatın da “muhatap adresten taşınmıştır” şerhi ile iade edildiği, bunun üzerine ödeme emrinin aynı adrese Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebliğe çıkarıldığı, tebliğ memuru tarafından “Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince (1) no.lu örnek kapıya asıldı, en yakın komşusuna haber verildi” şerhiyle tebliğ edildiği, takibin kesinleştirildiği, mahkemece Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılmasında usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş ise de, borçlunun mernis adresi mevcut olduğundan Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince ödeme emrinin tebliği gerekirken, Tebligat Kanunu’nun 35/2. maddesinde belirtilen şartlar oluşmadığı halde anılan maddeye göre yapılan tebligatın usulsüz olduğu anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi gereğince; tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
O halde, mahkemece, Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca borçlunun takipten haberdar olduğu tarihin tesbit edilip, bu tarihe göre icra mahkemesine başvurunun, İİK’nun 16/1. maddesinde belirtilen yasal 7 günlük süre içinde olduğunun anlaşılması halinde, usulsüz tebligat şikayetinin kabulü ile ödeme emri tebliğ tarihinin, öğrenme tarihi olarak düzeltilerek, düzeltilen tarihe göre süresinde olması halinde borçlunun sair itirazlarının esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.