23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Müşterek mülkiyet hissesi İİK’nun 121. maddesi kapsamında işlem yapılmasını gerektirmez

12. Hukuk Dairesi         2016/7005 E.  ,  2016/24837 K. borçlu ….’un söz konusu taşınmazdaki hissesi müşterek...

12. Hukuk Dairesi         2016/7005 E.  ,  2016/24837 K.

borçlu ….’un söz konusu taşınmazdaki hissesi müşterek mülkiyet hissesi, yani bağımsız hisse niteliğinde olup, satışı alacaklı tarafından talep edilmiştir. Bağımsız hisselerin satışı, İİK’nun 121. maddesi kapsamında işlem yapılmasını gerektirmez.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından 15.12.2015 tarihinde icra müdürlüğüne başvurularak satış talep edilmiş, icra müdürlüğünce, kıymet takdirinin hissedarlara tebliğ edilmediğinden bahisle talebin reddine karar verilmiş, icra müdürlüğünün anılan kararı aleyhine şikayet yoluna başvurulması üzerine …. 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.12.2015 tarih ve 2015/1244 E.-2015/1094 K. sayılı kararı ile müdürlük kararının iptaline, müdürlükçe 5403 sayılı Yasa dikkate alınarak İİK’nun 121. maddesi gereğince işlem tesisine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, ancak alacaklının daha sonra 30.12.2015 tarihinde yeniden satış talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce …. 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı uyarınca satış talebinin reddine karar verildiği, alacaklının bu ikinci satış talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.12.2015 tarihli kararına uyulması gerektiğinden ve dolayısıyla icra müdürlüğü işleminin usul ve yasaya uygun olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Somut olayda, borçlu ….’un söz konusu taşınmazdaki hissesi müşterek mülkiyet hissesi, yani bağımsız hisse niteliğinde olup, satışı alacaklı tarafından talep edilmiştir. Bağımsız hisselerin satışı, İİK’nun 121. maddesi kapsamında işlem yapılmasını gerektirmez. Her ne kadar icra müdürlüğünce, temyiz edilmeksizin kesinleşen icra mahkemesi kararı uyarınca İİK’nun 121. maddesine göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiş ise de, bu hususta bir işlem yapılması mümkün olmadığından icra mahkemesi kararı olaya uygun değildir. Kaldı ki alacaklı 30.12.2015 tarihinde ikinci kez satış talep ettiğinden, olaya uygun olmayan bu kararın burada uygulanması doğru değildir. İcra müdürlüğü alacaklı tarafından yapılan satış talebini kabul etmek zorundadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulü ile satış talebi doğrultusunda icra müdürlüğünce işlem yapılmak üzere icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.